Začetek izvajanja vnaprej opredeljenega projekta KIPSI

4. november 2021 – V novembru je z izvajanjem pričel vnaprej opredeljen projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (akronim: KIPSI). Podprt je s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Projekt v vrednosti 1.607.844,00 EUR bo nosilec projekta Center RS za poklicno izobraževanje skupaj s še desetimi projektnimi partnerji izvajal 30 mesecev, do 30. 4. 2024.

Vnaprej opredeljeni projekt je predlagalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Septembra so ga predhodno odobrile države donatorice ter ga vključile v Aneks II Sporazuma o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov. Vnaprej opredeljeni projekt je oktobra pozitivno ovrednotil Nosilca programa, z izvajanjem pa je pričel 1. 11. 2021. V vnaprej opredeljenem projektu sodeluje 6 institucij iz Slovenije, 3 institucije z Norveške in 2 instituciji z Islandije, vse s področja izobraževanja.

Glavni cilj vnaprej opredeljenega projekta je na partnerskih šolah vzpostaviti pogoje za uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Posebni cilji projekta so: razviti in uvesti šolske strategije za učinkovito izvajanje kombiniranega učenja, podpreti učitelje za načrtovanje in izvajanje kombiniranega izobraževanja ter razvijati digitalne kompetence učiteljev za ustvarjanje in uporabo rešitev e-učenja.

Vnaprej opredeljeni projekt spodbuja sodelovanje med državami donatoricami in Slovenijo, opolnomoči dijake in študente prek njihovega vključevanja v razvoj digitalnih učnih gradiv ter vzpostavlja spletne skupnosti ravnateljev, učiteljev ter IKT strokovnjakov za namen skupnega razvijanja rešitev, vzajemnega učenja in izmenjave izkušenj.

Dostojno delo za vse in Dan za dvojnika

4. oktober 2021 – S projektom Dostojno delo za vse si Zavod RS za zaposlovanje in projektni partnerji Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Norveška uprava za delo in socialno delo (NAV Norge) prizadevajo dvigniti ozaveščenost o dostojnem delu v strokovni in splošni javnosti ter med deležniki na trgu dela. Kot podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih so pripravili prvi Dan za dvojnika v Sloveniji, ki bo potekal 7. in 8. oktobra 2021.

Cilji projekta Dostojno delo za vse so usposobiti javne uslužbence in delodajalce za zagotavljanje pogojev dostojnega dela, okrepiti sodelovanje med vključenimi socialnimi partnerji, deležniki in drugimi udeleženci projekta, uvesti in uveljaviti koncept Dan za dvojnika in izboljšati ozaveščenost o dostojnem delu med najširšim prebivalstvom (splošna javnost).

Z namenom doseganja zastavljenih ciljev se v okviru projekta izvajajo naslednje aktivnosti:
– prenos in uporaba znanj in dobrih praks z Norveške;
– priprava koncepta Dan za dvojnika;
– priprava vsebine in izvedba usposabljanj o dostojnem delu;
– izdelava promocijskega materiala in izdelkov za ozaveščanje o dostojnem delu v Sloveniji;
– organizacija usposabljanja o dostojnem delu za 250 javnih uslužbencev in 250 delodajalcev;
– organizacija konference za ozaveščanje o dostojnem delu;
– načrtovanje in vodenje medijskih kampanj za spodbujanje dostojnega dela v Sloveniji.

Dan za dvojnika je dan, ki ga brezposelni preživi kot dvojnik zaposlenega na delovnem mestu, ki ga želi opravljati, ali v podjetju, v katerem se želi zaposliti. Brezposelni spremlja potek dela v podjetju, spoznava zahteve delovnega mesta in s tem preveri ustreznost svojih predstav o želeni zaposlitvi.

Projekt Dostojno delo za vse se izvaja med 1. 3. 2020 in 31. 8. 2022 v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo, ki ga upravlja Innovation Norway in je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Letna komunikacijska delavnica

22.–23. september 2021 – Urad za finančne mehanizme iz Bruslja je organiziral dvodnevno online komunikacijsko delavnico za predstavnike Nacionalnih kontaktnih točk in ambasad.

Udeleženci delavnice so prisluhnili primerom dobre prakse komunikacijskih aktivnosti v Litvi, Grčiji, Latviji in Estoniji ter predstavitvi jesenske komunikacijske kampanje v organizaciji Urada za finančne mehanizme. Udeleženci so tudi izmenjali ideje o tem, na kakšne načine lahko k še večji uspešnosti kampanje prispevajo Nacionalne kontaktne točke in ambasade.

Opomnik na čimprejšnjo oddajo vlog na javna razpisa obeh programov

21. september 2021 – V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje se 30. septembra 2021 ob 12. uri izteče rok za predložitev vlog.

Oddaja vlog poteka izključno prek elektronskega sistema spremljanja eMS. Nosilec programa poziva prijavitelje, da z oddajo prijav v eMS ne čakajo na zadnji dan, ampak jih oddajo čim prej.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnima razpisoma obeh programov in oddajo vlog prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Spremembe razpisne dokumentacije programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

17. september 2021 – Nosilec programa je objavil spremembe razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je spremenjen 1.b del Priročnika za upravičence: O programu in javnem razpisu.

Pri javnem razpisu je dodan dokument z navedbo te spremembe.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Spremembe razpisne dokumentacije programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

14. september 2021 – Nosilec programa je objavil spremembe razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je spremenjen 1.a del Priročnika za upravičence: O programu in javnem razpisu.

Pri javnem razpisu je dodan dokument z navedbo te spremembe.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Spremembe razpisne dokumentacije obeh programov

9. september 2021 – Nosilec programa je objavil spremembe razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. 

Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje sta spremenjena 1.a del Priročnika za upravičence: O programu in javnem razpisu ter 3. del Priročnika za upravičence: Prijava projekta. Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je spremenjen 3. del Priročnika za upravičence: Prijava projekta.

Pri obeh javnih razpisih je dodan dokument z navedbo te spremembe.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom obeh programov prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Na drugem razpisu Sklada za zaposlovanje mladih izbranih 8 projektov

24. avgust 2021 – V okviru drugega javnega razpisa v okviru Sklada za zaposlovanje mladih je bilo med 138 oddanimi prijavami izbranih 8 projektov. Projekti se bodo reševanja brezposelnosti mladih lotili s treh prednostnih področij: analize in raziskave; inovacije in proučevanje; prenos znanja, spretnosti in dobrih praks.

Sklad za zaposlovanje mladih

Države donatorice Islandija, Lihtenštajn in Norveška so leta 2017 ustanovile 60,6 milijona EUR vreden Sklad za zaposlovanje mladih, da bi institucijam v Evropi pomagale poiskati nove načine za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Brezposelnost mladih predstavlja izziv v celotni Evropi – mladi se soočajo z revščino, ki onemogoča polno sodelovanje v družbi, vpliva lahko tudi na njihovo zdravje, dobro počutje in poklicno prihodnost. Zato je potrebno iskati skupne evropske rešitve.

Sklad že podpira 25 projektov, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih v 15 državah upravičenkah, na Irskem, v Italiji in Španiji. V 5 projektih sodelujejo tudi slovenski partnerji.

Upravljavec, ki Uradu za finančne mehanizme pomaga pri izvajanju tega sklada, je konzorcij, ki ga sestavljata Ecorys Polska in JCP Italija.

Izbrani projekti

Na drugem javnem razpisu (»odklepanje potenciala mladih«), ki se je zaključil januarja 2021, je bilo na voljo 11,5 milijona EUR za pobude, s katerimi bi bil zagotovljen dostop do zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja.

Med 138 oddanimi prijavami je bilo izbranih 8 projektov z 8 nosilci projektov, 48 partnerji iz držav upravičenk, 22 strokovnimi partnerji (8 iz držav donatoric in 14 iz držav članic EU, ki niso upravičenke do sredstev finančnih mehanizmov in 1 mednarodna organizacija). S tremi glavnimi prednostnimi področji (analize in raziskave; inovacije in proučevanje; prenos znanja, spretnosti in dobrih praks) želijo doseči 1.300 raziskovalcev, 500 malih in srednjih podjetij in predvsem 10.000 mladih odraslih.

Rezultati so bili objavljeni v začetku junija, v sredini julija pa je za izbrane projekte že potekal orientacijski sestanek, na katerem so predstavniki projektov dobili priložnost predstaviti svoje ideje in pristope. Nadaljuje se postopek sklepanja pogodb in priprave na začetek izvajanja projektov jeseni.

Infografika izbranih projektov

2 projekta tudi s slovenskima partnerjema:

EURIBOR

Projekt EURIBOR – Spodbujanje trajnostnih ukrepov za opolnomočenje ranljivih skupin mladih žensk se osredotoča na prenos znanja in dobrih praks na področju ozaveščanja, zaposljivosti in zaposlovanja. Preverjene metodologije strokovnih partnerjev iz Nemčije in Avstrije bo izvajalo osem partnerjev iz Bolgarije, Italije, Malte, Poljske, Slovenije (Poklicni center Obala) in Španije. V projekt bodo vključili uspešne sheme, ki so namenjene doseganju »težko dostopnih« žensk, starih od 24 do 29 let, ki so v ranljivem položaju, ter poslušanju in odzivanju na njihove individualne potrebe, ki bi odpravile prepreke do aktivnega sodelovanja pri izobraževanju ali delu. S projektom EURIBOR si bodo prizadevali k izboljšanju položaja zaposlovanja žensk in povečanju števila socialno vključenih žensk.

Stay-on

V EU je na podeželju večji delež NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) in večji delež prebivalstva se sooča s tveganjem socialne izključenosti. Glavni cilj projekta Stay-on je ustvariti pogoje, ki mladim omogočajo, da »ostanejo« na podeželju, tako da se jim zagotovi dostop do priložnosti, ugodnosti, storitev in delovnih mest. Namen projekta je spodbuditi opolnomočenje mladih ter jim zagotoviti ustrezne spretnosti za trg dela na podeželju, kot na primer digitalne spretnosti, sposobnosti obvladovanja vplivov na okolje in osebni razvoj. V projektu, ki temelji na inovativni metodi sodelovanja »od spodaj navzgor« z več zainteresiranimi stranmi, bodo transnacionalni zunanji akterji omogočili lokalnim skupnostim mobilizacijo notranjih virov in sprostitev potenciala mladih na podeželju. Poleg nosilca projekta iz Grčije, v projektu sodelujejo še partnerji iz Irske, Italije, Poljske, Portugalske, Slovenije (BB Consulting) in Nemčije.

 

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za zaposlovanje mladihupravljavca sklada Ecorys Polska, ali Norveškega in EGP finančnega mehanizma za več informacij.

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za zaposlovanje mladih naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

Svetovanje potencialnim prijaviteljem na javni razpis v okviru programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov

5. avgust 2021 – Nosilec programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov k dosedanji podpori potencialnim prijaviteljem dodaja še možnost svetovanja v primeru obsežnejših vprašanj ali dilem pri prijavi na javna razpisa v okviru obeh programov.

Če se kljub seznanitvi z razpisno dokumentacijo javnega razpisa v okviru programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov in dokumentom Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori, ki ga tedensko posodabljamo, še vedno soočate z vprašanji in dvomi, Nosilec programa nudi možnost svetovanja. Svetovanje  je namenjeno vsem potencialnim prijaviteljem na javni razpis in usmerjeno v boljše razumevanje javnega razpisa, njegovih ciljev, kazalnikov rezultatov in neposrednih učinkov.

Svetovanje glede javnega razpisa in priprave projektnih predlogov za prijavo bo potekalo med 9. in 20. avgustom ter 1. in 20. septembrom 2021 prek spletne platforme Zoom. Zadnji rok za prijavo na svetovanje je 10. september 2021. Svetovanju za posamezen projekt bo namenjena največ ena ura. Ob prijavi prijavitelj Nosilcu programa obvezno posreduje tudi kratek povzetek projekta (2–3 strani), ki naj vključuje naslednje elemente:

  • program, rezultat in neposredni učinek na katerega prijavlja projekt;
  • višino zaprošenih sredstev;
  • trajanje projekta;
  • projektne partnerje;
  • aktivnosti;
  • opis kako projekt prispeva h kazalnikom rezultatov in neposrednih učinkov, cilju neposrednega učinka ter skladnost projekta z usmeritvam izbranega rezultata in neposrednega učinka;
  • vprašanja, o katerih se želite posvetovati.

Za prijavo na svetovanje prijavitelj (bodoči nosilec projekta) piše na e-naslov Nosilca programa: nor_egp.svrk@gov.si. Zaželeno je, da se prijavitelju na svetovanju pridružijo tudi predstavniki projektnih partnerjev.

Spremembe razpisne dokumentacije

26. julij 2021 – Nosilec programa je objavil spremembe razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. 

Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje in na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je spremenjen 2. del Priročnika za upravičence: Razvoj projektov zaradi umika dodatnih pogojev za udeležbo v postopku za nevladne organizacije.

Pri obeh javnih razpisih je dodan dokument z navedbo te spremembe.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom obeh programov prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content