Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Bilateralno sodelovanje

Bilateralno sodelovanje, ki se odvija na programski ravni, projektni ravni in v okviru Sklada za bilateralne odnose ter splošna prepoznavnost finančnih mehanizmov se odražata v povečani osveščenosti držav članic o delovanju finančnih mehanizmov. Izmenjava izkušenj in prenos znanja predstavljata obogatitev tako za države upravičenke kot države donatorice.

Bilateralno sodelovanje poteka na več ravneh:

  • kot politični dialog med Norveško, Islandijo, Lihtenštajnom in Evropsko unijo;
  • v obliki bilateralnih srečanj med državami donatoricami in državami upravičenkami;
  • prek področnega sodelovanja (t. i. ”cooperation on the ground”).

Močno se spodbujajo bilateralna partnerstva med javnimi in zasebnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in raziskovalnimi ustanovami v državah donatoricah in državah upravičenkah. Sodelovanje med posamezniki in institucijami na upravni in politični ravni ter v zasebnem sektorju, akademskem svetu in civilni družbi je predpogoj in pomembno prispeva h krepitvi bilateralnega sodelovanja.

S ciljem krepitve bilateralnih odnosov med Norveško, Islandijo, Lihtenštajnom in Slovenijo je v obdobju 2014–2021 namenjenih 754.000,00 evrov sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Skip to content