Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Projekti, izbrani na javnem razpisu

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek I.1.1-2: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)

Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim

Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

Ni projektov.

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

Vnaprej opredeljena projekta

Rezultat: Izboljšane spretnosti in kompetence članov osebja ter študentov in dijakov, vključenih v kombinirano izobraževanje

Neposredni učinek: Izboljšane prakse poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric

Rezultat: Izboljšane spretnosti za dobro upravljanje in sodelovanje pri zagotavljanju storitev žrtev otrok

Neposredni učinek: Novi ali izboljšani modeli sodelovanja, pilotno uvedeni v okviru storitev za otroke žrtve ter aktivnosti namenjene dvigu ozaveščenosti

Skip to content