Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih (NEKSTEP)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Neposredni učinek:

Zagotovljena podpora mladim

Naziv projekta:

Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih

Kratko ime (akronim):

NEKSTEP

Nosilec projekta:

Ljudska univerza Koper

Projektni partnerji:

Partner 1: Ljudska univerza Sežana
Partner 2: Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper, so. p.
Partner 3: International Development Norway (NOR)

Začetek projekta:

1. 7. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

368.025,80

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

368.025,80

Glavni rezultati projekta:

Z razvitimi aktivnostmi podpore za mlade na prehodu od izobraževanja v zaposlitev spodbuda mladih k razmisleku o karieri in mreženju v okolju; seznanitev mladih s spremembami ob zaključku izobraževanja, predstavitev možnosti v okolju ter opremljanje s kompetencami za suveren prehod; povezovanje mladih z lokalnim okoljem in seznanitev okolja s specifiko zaposlovanja mladih; opremljanje svetovalcev, ki delajo z mladimi, s kompetencami za nudenje kakovostne podpore; omogočenje mladim večji dostop do aktivnosti in dogodkov ter koristnih vsebin; nadgradnja obstoječih aktivnosti z vsebinami, novimi ciljnimi skupinami; razvoj nove storitve (karierijada).

Povzetek projekta:

Obalno-kraška regija, z izjemo panog gostinstva in turizma, ponuja malo zaposlitvenih možnih. Z zaposlitvenega vidika je regija manj dinamična in raznolika. Regija mladim ponuja malo možnosti za izobraževanje in pridobivanje izkušenj, pomembnih za zaposlitev. Manj je ponudnikov storitev, namenjenih mladim, lokalno okolje je z mladimi slabo povezano. Projekt naziva mlade v manj dinamičnih okoljih, kar regija v tem oziru je. Mladi, ki zaključijo šolanje in se želijo zaposliti, pogosto ne vedo, kako bi k temu pristopili. Z ustreznimi znanji so slabo opremljeni tudi tisti, ki imajo svojo podjetniško idejo. Čeprav so mladi vešči uporabe digitalnih naprav, se pri njih pojavljajo vrzeli pri iskanju zanesljivih virov informacij in presojanju o vsebini. Specifične skupine mladih imajo pri vstopu na trg dela še dodatne težave, npr. mladi priseljenci, ki so kot mladoletniki v času šolanja imeli urejen status za bivanje v Sloveniji. Glavni cilj projekta je mladim olajšati prehod v zaposlitev ter jim pomagati, da ta prehod suvereno izpeljejo. V okviru projekta je mladim omogočena povezava z lokalnim okoljem, razvite so nove in izboljšati storitve ter izvedena usposabljanja za strokovne delavce za delo z mladimi. Projekt tako prispeva k izboljšanju izobraževanja in spodbudnejšemu družbenemu okolju, namenjenemu podpori prikrajšanih skupin.

Skip to content