Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za nosilce projektov

Naloge in odgovornosti nosilca projekta

Nosilec projekta je odgovoren za vodenje, koordinacijo in izvajanje projekta. Je upravičenec do sredstev sofinanciranja in v celoti finančno in pravno odgovoren za projekt in projektne partnerje.

Naloge in odgovornosti nosilca projekta so predvsem:
– zagotoviti, da projekt prispeva k splošnima ciljema Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 ter ciljem, rezultatu in neposrednemu učinku programa;
– zagotoviti kakovostno izvajanje projekta, poročanje o napredku projekta in doseganje pričakovanih učinkov in rezultatov projekta v skladu z zadnjo veljavno prijavnico in Priročnikom za upravičence v predvidenih rokih;
– zagotoviti sistem zapisovanja in shranjevanja ločene računovodske evidence v računalniški obliki in zbiranje podatkov, potrebnih za finančno upravljanje, poročanje, spremljanje, preverjanje, revizije in vrednotenje;
– zastopati projektne partnerje v odnosu do Nosilca programa in drugih organov;
– posredovati vse pomembne informacije in navodila Nosilca programa projektnim partnerjem;
– projektnim partnerjem omogočiti dostop do vseh razpoložljivih dokumentov, podatkov in informacij, ki so uporabni za izpolnjevanje obveznosti;
– seznaniti projektne partnerje o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na pravilno in/ali pravočasno izvedbo projekta ter o vseh odstopanjih, ki bi lahko privedla do začasne ali dokončne prekinitve projekta;
– pripraviti in predložiti poročila partnerja za projektne(ga) partnerje/a iz države donatorice v eMS;
– pripraviti in predložiti skupna poročila projekta ter zaključno poročilo projekta v eMS;
– izstaviti zahtevke za povračilo sredstev v obliki e-računa finančni službi Nosilca programa;
– nakazati ustrezne višine sredstev na transakcijske račune projektnih partnerjev v roku 5 dni od prejema sredstev s strani Nosilca programa ter o teh nakazilih obvestiti Nosilca programa;
– spremljati napredek izvajanja projekta, njegove učinke in rezultate, vključno z aktivnostmi projektnih partnerjev in njihovimi rezultati;
– zagotoviti vse zahtevane informacije in dokumente Nosilcu programa in drugim organom;
– nadzorovati napredek aktivnosti projekta, spremljati ustreznost porabe dodeljenih sredstev s strani projektnih partnerjev ter beležiti prejeta izplačila dodeljenih sredstev in izplačila projektnim partnerjem;
– zagotoviti, da ne prihaja do pridobivanja sredstev iz drugi javnih ali zasebnih virov za isti projekt oz. upravičene izdatke (dvojno financiranje) ali do dvojnega poročanja o istih izdatkih;
– prizadevati si za preprečevanje nepravilnosti, odkrivanje nepravilnosti, poročanje o njih in njihovo odpravljanje ves čas trajanja projekta, vključno z izvedbo morebitnih ustreznih finančnih popravkov;
– nemudoma obvestiti Nosilca programa o vseh spremembah.

Navodila za izvajanje projektov

Navodila za izvajanje projektov v obliki Priročnika za upravičence v več delih se nahajajo v zavihku Dokumenti – Navodila in priročniki. Upoštevati je potrebno zadnjo veljavno verzijo. Vsebino Priročnika za upravičence morajo poznati tako nosilec projekta kot tudi projektni partnerji.

Skip to content