Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Varstvo osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV POSAMEZNIKOV PRI NJIHOVEM POSREDOVANJU PREK SPLETNE STRANI FINANČNIH MEHANIZMOV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) glede obdelave osebnih podatkov pri njihovem posredovanju prek spletne strani finančnih mehanizmov www.norwaygrants.si ali www.eeagrants.si (v nadaljevanju: spletna stran finančnih mehanizmov) v okviru izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 (v nadaljevanju: finančna mehanizma) v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: MKRR) v vlogi Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programov Izobraževanje – krepitev človeških virov ter Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (v nadaljevanju: Nosilec programa) obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so jih le-ti posredovali prek spletne strani finančnih mehanizmov, v skladu z nacionalno zakonodajo, ki ureja osebne podatke (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, oziroma t. i. »GDPR«).

V skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov MKRR posameznike v okviru izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP obvešča o naslednjih podatkih:

1. Osnovni podatki o upravljavcu
2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
3. Pravna podlaga
4. Vrste osebnih podatkov in namen obdelave
5. Privolitev
6. Uporabniki osebnih podatkov
7. Prenos osebnih podatkov
8. Hramba osebnih podatkov
9. Pravice posameznika ter dodatne informacije
10. Avtomatizirano sprejemanje odločitev

1. Osnovni podatki o upravljavcu

Osebne podatke, ki se prek spletne strani zbirajo za namen izvajanja finančnih mehanizmov v Republiki Sloveniji, zbira Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi Nosilca programa in Nacionalne kontaktne točke; Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana; telefon: 01 400 36 82; e-pošta: gp.mkrr@gov.si; spletna stran: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

MKRR je v skladu z zahtevo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki znotraj službe preverja skladnost obdelav osebnih podatkov iz pristojnosti službe v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in ZVOP-1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v MKRR je mag. Zora Noč, telefon: 01 400 32 37, e-pošta: dpo.mkrr@gov.si. MKRR je imenovala tudi namestnico pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Neva Gregorič, telefon: 01 400 33 40, e-pošta: dpo.mkrr@gov.si.

Osnovni podatki o MKRR, vključno s kontaktnimi podatki MKRR in pooblaščenih oseb za varstvo podatkov, so na spletni strani MKRR dostopni v zavihku »O Ministrstvu«.

3. Pravna podlaga

Osebni podatki se po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov obdelujejo za potrebe informiranja in obveščanja uporabnikov v skladu s spodnjo pravno podlago.

Izvajanje programov in skladov se financira s sredstvi finančnih mehanizmov, v primeru programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov pa tudi s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe, zato se upošteva sledeče pravne podlage (seznam ni dokončen):

 • Uredbo o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021;
 • Uredbo o izvajanju finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021;
 • Uredbo o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021;
 • Memorandum o soglasju o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 med Republiko Slovenijo in Islandijo, Kneževino Lihtenštajn ter Kraljevino Norveško z aneksi;
 • Memorandum o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško z aneksi;
 • Sporazum o programu med Odborom za finančni mehanizem, Ministrstvom za zunanje zadeve Kraljevine Norveške in Nacionalno kontaktno točko za financiranje programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje s spremembami;
 • Sporazum o programu med Odborom za finančni mehanizem, Ministrstvom za zunanje zadeve Kraljevine Norveške in Nacionalno kontaktno točko za financiranje programa Izobraževanje – Krepitev človeških virov s spremembami;
 • Sporazum o programu med Odborom za finančni mehanizem, Ministrstvom za zunanje zadeve Kraljevine Norveške in Nacionalno kontaktno točko za financiranje Sklada za bilateralne odnose;
 • Sporazum o programu med Odborom za finančni mehanizem, Ministrstvom za zunanje zadeve Kraljevine Norveške in Nacionalno kontaktno točko za financiranje Tehnične pomoči s spremembami.

4. Vrste osebnih podatkov in namen obdelave

MKRR osebne podatke pridobiva prek kontaktnih obrazcev Nacionalne kontaktne točke ter programov Izobraževanje – krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih sprememb (v nadaljevanju: kontaktni obrazci) in prijavnih obrazcev za dogodke na spletni strani finančnih mehanizmov.

Osebni podatki, ki jih MKRR pridobiva od posameznikov prek kontaktnih obrazcev na spletni strani finančnih mehanizmov in jih v nadaljevanju obdeluje, so naslednji osebni podatki: ime, priimek in e-naslov. Osebni podatki, ki jih MKRR pridobiva od posameznikov prek prijavnih obrazcev za dogodke na spletni strani finančnih mehanizmov in jih v nadaljevanju obdeluje, so naslednji osebni podatki: ime, priimek, e-pošta in zaposlitev.

MKRR obdeluje osebne podatke uporabnikov v skladu z Uredbo o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021 za naslednje namene:

 • posredovanje informacij posameznikom, ki so poslali sporočilo prek kontaktnih obrazcev na spletni strani finančnih mehanizmov z namenom obveščanja o obstoju, ciljih, izvajanju in dosežkih finančnih mehanizmov;
 • pozivanje in obveščanje posameznikov v zvezi z dogodki, na katere so se prijavili prek prijavnih obrazcev na spletni strani finančnih mehanizmov.

Za te potrebe MKRR zbira in obdeluje osebne podatke pod pogojem, da so osebe, katerih osebni podatki se zbirajo in obdelujejo, seznanjene s pogoji zbiranja in obdelave teh podatkov v skladu s tem obvestilom. Obvestilo je dostopno na spletni strani finančnih mehanizmov.

5. Privolitev

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih je posredoval prek kontaktnih obrazcev na spletni strani finančnih mehanizmov, poda privolitev k obdelavi osebnih podatkov z jasnim pritrdilnim dejanjem. Prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazi soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim z elektronskim sredstvom, ki vključuje označitev okenca z obvestilom pod vsakim kontaktnim obrazcem na spletni strani finančnih mehanizmov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih je posredoval prek prijavnih obrazcev za dogodke na spletni strani finančnih mehanizmov, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazi soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi s prijavo na dogodek s tem, ko svojo prijavo na ta dogodek odda. Ob prijavi na dogodek je podano jasno in nedvoumno obvestilo, da z oddano prijavo posameznik soglaša z obdelavo osebnih podatkov za ta namen.

6. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabnika osebnih podatkov sta skladno z Uredbo o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021 Nacionalna kontaktna točka in Nosilec programa:

 • Sektor za finančne mehanizme v MKRR v vlogi Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programov Izobraževanje – krepitev človeških virov ter Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Uporabnika osebnih podatkov se zavezujeta, da bosta prejete osebne podatke ustrezno varovala in sprejela vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.

7. Prenos osebnih podatkov

MKRR osebnih podatkov ne prenaša v tretje države (torej države, ki niso članica Evropske Unije) ali v mednarodne organizacije.

8. Hramba osebnih podatkov

Prejeti osebni podatki se v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov obdelujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Ne hranijo se v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za dlje, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se nadalje obdelujejo, pri čemer se upoštevajo minimalna obdobja hrambe iz veljavnega nacionalnega prava in prava Unije.

Osebni podatki se po izteku roka hrambe uničijo, razen ko se v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov shranjujejo daljše obdobje, kot na primer za namene trajnega arhivskega gradiva, arhiviranja v javnem interesu oziroma v statistične namene ali za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.

V primeru preklica privolitve posameznika pred izvedbo namena, za katerega so bili osebni podatki podani, se prejeti osebni podatki trajno izbrišejo. V primeru kasnejšega preklica privolitve posameznika, se prejeti osebni podatki hranijo za čas trajanja namena, za katerega so bili zbrani in za katerega se nadalje obdelujejo.

9. Pravice posameznika ter dodatne informacije

Posameznik lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov od MKRR zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov ter omejitev obdelave osebnih podatkov tako, da o tem obvesti pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ali predstavnika Nosilca programa oziroma Nacionalne kontaktne točke. Posameznik ima tudi pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije – pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: https://www.ip-rs.si/.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. O tem se pred privolitvijo obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Privolitev je enako enostavno preklicati kot dati.

Dodatne informacije:

 • Zagotovitev osebnih podatkov posameznika temelji na njegovi osebni privolitvi.
 • Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov. V kolikor osebnih podatkov ne zagotovi, nameni, za katere bi morali biti podani (tretji odstavek 4. točke), ne morejo biti izpolnjeni.

10. Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Osebni podatki posameznika ne bodo podvrženi avtomatiziranemu sprejemanju odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Skip to content