Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Izobraževanje – krepitev človeških virov

Program Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala in baze znanja je namenjen krepitvi človeškega kapitala ter podpori razvoja kompetenc za 21. stoletje, razvoju kreativne ekonomije (industrije), boljši povezanosti izobraževanja in usposabljanja z realnim okoljem, razvoju podpornih ukrepov za vključevanje v življenje in delo posebnih skupin, ki so izključene ali imajo slabši dostop do podpornih sistemov. Nadalje program spodbuja razvoj ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na lokalni ravni ter krepi institucionalne zmogljivosti za dobro upravljanje, medsektorsko in medresorsko sodelovanje. Program vključuje tri programska področja:

  • izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade,
  • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
  • dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost.

Kot programska partnerja iz države donatorice pri izvajanju programa sodelujeta Norveški direktorat za visoko šolstvo in veščine (HK-dir – Norwegian Directorate for Higher Education and Skills) ter Nacionalna agencija za mednarodne zadeve iz Lihtenštajna (AIBA – National Agency for International Education Affairs).

Za izvajanje programa je namenjenih 13,35 milijona evrov sredstev finančnih mehanizmov; okrog 1,5 milijona evrov prispeva Finančni mehanizem EGP,  11,8 milijonov evrov pa Norveški finančni mehanizem.

Zasnova programa in Sporazum o programu sta objavljena med pravnimi podlagami.

Skip to content