Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Socialni dialog – dostojno delo

Program Socialni dialog – dostojno delo se osredotoča na krepitev tristranskega sodelovanja med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanje dostojnega dela. Program v imenu države donatorice Norveške izvaja Innovation Norway.

Program podpira socialni dialog in prispeva k temu, da se države upravičenke usposobijo za reševanje izzivov v primeru brezposelnosti ter da se vzpostavijo primerne delovne prakse in izboljša uveljavljanje zakonodaje in politik o dostojnem delu in socialnem dialogu. Program skuša vzpodbuditi in razviti dolgoročno sodelovanje med Norveško in državami upravičenkami.

Program je strukturiran glede na sledeče rezultate:

  • Izboljšan socialni dialog in sodelovanje – poudarek je na krepitvi zmogljivosti socialnih partnerjev za sodelovanje v tristranskem in dvostranskem socialnem dialogu s prenosom najboljših praks in usposabljanja. Projekti za krepitev zmogljivosti segajo od zelo neposrednih ukrepov, npr. vzpostavijo strukture za socialni dialog in podpirajo sklenitev kolektivnih pogodb, do bolj posrednih ukrepov, kot je ustvarjanje okolju prijaznega socialnega dialoga, npr. za razpravo o neprijavljenem delu in socialnem dampingu (prekrški, povezani z delom). Projekti se osredotočajo tudi na povečanje zmogljivosti socialnih partnerjev na nacionalni ravni za sodelovanje v socialnem dialogu na ravni EU in seznanjanje akterjev z zakonodajo EU in vpliv, ki ga ima na njihovo delo.
  • Okrepljeno izvajanje agende za dostojno delo (pravični in dostojni delovni pogoji) – poudarek je na financiranju projektov na nacionalni in sektorski ravni s ciljem uporabe dvostranskega in tristranskega dialoga pri izvajanju agende za dostojno delo in ozaveščanja o koristi dostojnega dela, npr. ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, enakost spolov in nediskriminacija, odnos do zdravja in varnosti, poznavanje pravic in obveznosti ter boj proti neprijavljenemu delu in socialnemu dampingu (prekrški, povezani z delom). Program podpira dejavnosti ozaveščanja in usposabljanja o temah dostojnega dela, ki naslavljajo npr. osebje socialnega partnerja, službe za zdravje in varnost pri delu ter inšpektorje za delo. Podprto je tudi sodelovanje med javnimi organi v državah upravičenkah in na Norveškem, zlasti med organi za nadzor dela.
  • Olajšan dostop do zaposlitve – cilj je izboljšati sodelovanje med socialnimi partnerji in javnimi oblastmi glede izzivov na trgu dela s podpiranjem dejavnosti, ki olajšujejo dostop do zaposlitve, tudi za mlade in ranljive skupine, kot so ženske, starejši in invalidi. Te dejavnosti so lahko v obliki aktivnih ukrepov politike trga dela, vseživljenjskega učenja in dejavnosti, povezanih z izzivi trga dela (delitev izkušenj in ozaveščanje). To področje je omejeno na nekatere države upravičenke, ki so izrazile potrebe in izzive v zvezi z dostopom do zaposlitve (Češka, Estonija, Poljska, Romunija in Slovaška).

Vsa vprašanja v zvezi s programom Socialni dialog – dostojno delo naslovite na e-naslov programa: decentwork@innovationnorway.no.

Skip to content