Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Hospic pristop za razbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki skrbijo za bolne in umirajoče svojce (IMRO)

Programsko področje:

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Rezultat:

Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Neposredni učinek:

Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Naziv projekta:

Hospic pristop za razbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki skrbijo za bolne in umirajoče svojce

Kratko ime (akronim):

IMRO

Nosilec projekta:

Slovensko društvo Hospic

Projektni partnerji:

Partner 1: Društvo za kulturo odnosov SPES
Partner 2: Občina Solčava
Partner 3: Bjerkaker LearningLab (NOR)

Začetek projekta:

1. 7. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

499.740,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

499.740,00

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavljen integriran model oskrbe starejših v urbanem okolju in v ruralnem okolju (dnevni center); razvit program delovanja integriranega modela oskrbe starejših; razvit certifikat in pilotni preizkus certifikata “Sočutno podjetje”; izvedena izobraževanja/usposabljanja delovno aktivnih moških in žensk za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja in neformalnem oskrbovanju.

Povzetek projekta:

V Sloveniji ostarelega, kronično bolnega, umirajočega ali invalidnega svojca tedensko oskrbuje okoli 200.000 družinskih članov. Neformalni oskrbovalci s svojim doprinosom k skrbi za starejše razbremenijo zdravstvene sisteme, v sistemu oskrbe pa so pogosto spregledani. Izpostavljeni so obremenitvam na delovnem mestu, možnosti strokovne podpore in razbremenitve pa pogosto nimajo. Zahteve poklicnega življenja povzročajo stiske zaposlenih neformalnih oskrbovalcev družinskega člana. V takšnem primeru gre za konflikt med časovnimi zahtevami delodajalca ter obremenitvijo zaposlenih (skrb za obnemogle družinske člane, skrb za otroke ipd.). Osrednji cilj projekta je razbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki opravljajo vlogo neformalnega oskrbovalca ostarelega, kronično bolnega oz. umirajočega družinskega člana v različnih okoljih. Projekt obravnava problematiko, s katero se zaradi starajoče se populacije srečujemo vedno pogosteje. Ključni učinek projekta je uvedba integriranega pristopa pri razreševanju multidimenzionalne problematike obremenjenosti neformalnih oskrbovalcev, ki je neposredno povezana s sistemsko podhranjeno ureditvijo problematike oskrbe starejših obnemoglih, umirajočih in kronično bolnih posameznikov, ki je v slovenskem prostoru novost, saj predstavlja celosten, dobro načrtovan in organiziran model, ki hkrati omogoča mero varne fleksibilnosti za podporo, povezovanje ter vključevanje vseh ključnih deležnikov problematike – neformalnih oskrbovalcev v urbanih in ruralnih okoljih, ostarelimi oz. kronično bolnimi in umirajočimi, delodajalci ter širšo splošno in strokovno javnostjo.

Skip to content