Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje (Akademija za kombinirano učenje)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje

Kratko ime (akronim):

Akademija za kombinirano učenje

Nosilec projekta:

Založba Rokus Klett, d. o. o.

Projektni partnerji:

Partner 1: Gospodarska zbornica Slovenije
Partner 2: Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
Partner 3: Šolski center Novo mesto
Partner 4: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Partner 5: Gyldendal Norsk Forlag AS (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

872.960,74

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

804.722,54

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavljen kombiniran učni model za digitalno poučevanje; razvita interaktivna učna gradiva; vzpostavljena mreža institucionalnih partnerjev; usposobljeni učitelji in multiplikatorji; izvedena pilotna implementacija in aktivnosti vzajemnega učenja.

Povzetek projekta:

Analiza izobraževanja na daljavo v Sloveniji je pokazala, da izobraževanje ni podprto z ustreznimi modeli poučevanja, kar povzroča velik stres, tako pri učiteljih (pomanjkanje digitalnih kompetenc, izzivi pri testiranju, nestandardizirana orodja za poučevanje) kot tudi učencih (pomanjkanje ustreznih gradiv in mehkih veščin, nezmožnost spremljanja napredka). K temu je pripomogla nenadna zahteva po popolni transformaciji prakse poučevanja in uporabi tehnologije za pouk na daljavo. Učitelji so se v povprečju strinjali, da niso vešči digitalnega poučevanja. Projekt razvija nove prakse poučevanja in učenja, s poudarkom na digitalni preobrazbi izobraževanja in na podlagi izvedene analize potreb v sklopu institucionalnega sodelovanja, ter dviguje spretnosti in kompetence strokovnih učiteljev. Učinki se dosežejo z vzpostavitvijo digitalnega učnega okolja ter z razvojem digitalnih orodij in gradiv za digitalno poučevanje in z usposabljanjem učiteljev strokovnih programov.

Skip to content