Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja: Prepoznavanje in razumevanje lokalne kulturne dediščine in veščin prenove v osnovnošolskem pouku z uporabo novih metod poučevanja za nove generacije 21. stoletja in naprej (Šola prenove za nove generacije)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja: Prepoznavanje in razumevanje lokalne kulturne dediščine in veščin prenove v osnovnošolskem pouku z uporabo novih metod poučevanja za nove generacije 21. stoletja in naprej

Kratko ime (akronim):

Šola prenove za nove generacije

Nosilec projekta:

Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Projektni partnerji:

Partner 1: Univerza na Primorskem
Partner 2: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Partner 3: Osnovna šola Ivana Groharja
Partner 4: Občina Škofja Loka
Partner 5: MAGMA Geopark AS (NOR)
Partner 6: Šolski center Škofja Loka

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

478.510,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

478.510,00

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavljeno medinstitucionalno okolje; razvite ter v šolskem okolju preverjene nove prakse poučevanja različnih predmetov v osnovi šoli skozi primere kulturne dediščine in uporabe veščin prenove.

Povzetek projekta:

Razumevanje pomena kulturne dediščine je v Sloveniji na nizki ravni. To se najbolj odraža v prostoru, ko nepremična dediščina izginja pred našimi očmi. Sistematično spreminjanje odnosa skupnosti do kulturne dediščine kot vrednote za življenje in veščin njene prenove kot kompetence za delo v 21. stoletju je možno le prek izobraževanja novih generacij. V tem pogledu projekt v pravem trenutku naslavlja potrebe Slovenije, saj vzpostavlja medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi. Projekt naslavlja štiri izzive: šibka prisotnost vsebin kulturne dediščine v učnih načrtih OŠ; primanjkljaj obrtno-tehniških poklicev, ki bodo med najbolj iskani na trgu dela tudi naslednjih desetletjih; pomanjkanje znanj učiteljev zaradi razsežnosti kulturne dediščine in neizkoriščena priložnost za medinstitucionalno sodelovanje in medpredmetno obravnavo, učenje v lokalnem okolju in uvajanje sodobne didaktike. V projektu se pilotno razvija, preverja in evalvira nova praksa poučevanja, ki omogoča takojšnje in enostavno vključevanje primerov iz kulturne dediščine in veščin prenove v poučevanje določenih izbranih vsebin obstoječih učnih načrtov predmetov in dnevov dejavnosti, ki se na razredni in predmetni stopnji lahko smiselno obravnavajo s pomočjo kulturne dediščine.

Skip to content