Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Opolnomočenje za delo v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanjem in prepoznavanjem duševnih motenj (EMPOWER FOR 21)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Opolnomočenje za delo v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanjem in prepoznavanjem duševnih motenj

Kratko ime (akronim):

EMPOWER FOR 21

Nosilec projekta:

Univerzitetni klinični center Maribor

Projektni partnerji:

Partner 1: Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
Partner 2: Norwegian University of Science and Technology (NOR)

Začetek projekta:

1. 7. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

484.000,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

484.000,00

Glavni rezultati projekta:

Prek usposabljanja učiteljev za komunikacijo, vodenje, duševno zdravje in poučevanje kritičnega razmišljanja ustvariti dolgoročni trening učiteljev EMPOWER FOR 21 kot dolgoročni mehanizem za boljšo pripravo učiteljev na poučevanje strokovnjakov v visokem šolstvu in tudi na delu (razvoj trajnostnega usposabljanja učiteljev za učenje kompetentnih strokovnjakov v zdravstvu).

Povzetek projekta:

Projekt odgovarja na izzive družbe, ki zahteva, da je strokovnjak v 21. stoletju ne le kompetenten v svoji ožji stroki, temveč sooblikovalec širše družbe, kateri služi skozi svoje vodenje in odzive na temeljne izzive okolice. Svetovna zdravstvena organizacija in druge organizacije, ki skrbijo za izobraževanje zdravstvenega kadra, izpostavljajo, da so kompetence, kot so vodenje, komunikacija, uporaba kritičnega razmišljanja, skrb za lastno dobrobit in duševno zdravje odločilne kompetence strokovnjaka, ki se bo lahko primerno odzval na družbene izzive. Učitelji, ki so vešči kompetenc 21. stoletja, so tako nujno potrebni za boljše izobraževanje strokovnjakov prihodnosti.

Skip to content