Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma (VIS A VIS)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma

Kratko ime (akronim):

VIS A VIS

Nosilec projekta:

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije

Projektni partnerji:

Partner 1: Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje
Partner 2: Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
Partner 3: Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Partner 4: MIK mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d. o. o.
Partner 5: Fjæran-Granum’s Top Competence Service (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

498.289,39

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

498.289,39

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavitev učinkovitega modela podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, na Zavodu RS za zaposlovanje in delodajalcem (deležnikom) z namenom izboljšanja pogojev za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja izboljšajo.

Povzetek projekta:

Pomoč osebam z avtizmom na ravni države je pomanjkljiva, zato projekt vzpostavlja model povezovanja deležnikov na lokalni in nacionalni ravni ter povečuje kompetence učiteljev, izvajalcev usposabljanja in oblikovalcev politik za uvajanje spretnosti za delo in življenje oseb z avtizmom v 21. stoletju na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja. Prek institucionalnega sodelovanja projekt prispeva k vzpostavitvi varnega, ustvarjalnega, odprtega, interaktivnega, inovativnega in spodbudnega okolja za osebe z avtizmom, modernizira pristope za njihovo poučevanje in prispeva k izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

Skip to content