Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšane spretnosti in kompetence članov osebja ter študentov in dijakov, vključenih v kombinirano izobraževanje

Neposredni učinek:

Izboljšane prakse poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric

Naziv projekta:

Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Kratko ime (akronim):

KIPSI

Nosilec projekta:

Center RS za poklicno izobraževanje

Projektni partnerji:

Partner 1: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Partner 2: Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Partner 3: Šolski center Novo mesto
Partner 4: Šolski center Celje
Partner 5: Srednja tehniška šola Koper
Partner 6: Østfold University College (NOR)
Partner 7: Åssiden upper secondary school (NOR)
Partner 8: Viken Higher Vocational College (NOR)
Partner 9: University of Akureyri (ISL)
Partner 10: Akureyri comprehensive college (ISL)

Začetek projekta:

1. 11. 2021

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

1.607.844,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

1.607.844,00

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavitev pogojev na partnerskih šolah za uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju: razvoj in uvedba šolske strategije za učinkovito izvajanje kombiniranega učenja, podpora učiteljem za načrtovanje in izvajanje kombiniranega izobraževanja ter razvoj digitalne kompetence učiteljev za ustvarjanje in uporabo rešitev e-učenja.

Povzetek projekta:

Digitalne kompetence so ključne za prihodnji svet dela, zato mora poklicno in strokovno izobraževanje slediti temu razvoju. Ni dovolj, da digitalne kompetence uvedemo v učne načrte, temveč je treba preoblikovati tudi samo izobraževanje, saj trenutno ne sledi potencialu digitalnega razvoja. Didaktična rešitev, ki rešuje to vprašanje, je kombinirano izobraževanje (katerakoli izobraževalna dejavnost, ki združuje tradicionalne dejavnosti v razredu (osebno, s knjigo in svinčnikom) z dejavnosti, pri katerih se uporablja digitalna tehnologija). Projekt torej obravnava potrebo izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja po strokovni podpori pri uvajanju kombiniranega izobraževanja v šolsko prakso. Izzivi, ki jih projekt obravnava, so: prehod s tradicionalnega poučevanja na kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju je proces in šole potrebujejo celovito strokovno podporo za ta prehod; digitalne kompetence učiteljev ter dijakov in študentov poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji so ocenjene kot še ne dovolj razvite; razvoj digitalnih učnih gradiv je zamuden in zahteva specifične digitalne kompetence, ki jih večina šol nima; kombinirano učenje za strokovne module (strokovna teorija in zlasti praksa) se sooča z dodatnimi izzivi, ki niso skupni kombiniranemu izobraževanju pri splošnoizobraževalnih predmetih. Projekt spodbuja sodelovanje med državami donatoricami in Slovenijo, opolnomoči dijake in študente prek njihovega vključevanja v razvoj digitalnih učnih gradiv ter vzpostavlja spletne skupnosti ravnateljev, učiteljev ter IKT strokovnjakov za namen skupnega razvijanja rešitev, vzajemnega učenja in izmenjave izkušenj.

Skip to content