Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja (TRIALOG)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Neposredni učinek:

Zagotovljena podpora mladim

Naziv projekta:

Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja

Kratko ime (akronim):

TRIALOG

Nosilec projekta:

Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor

Projektni partnerji:

Partner 1: Mestna občina Ptuj
Partner 2: Ljudska univerza Ormož
Partner 3: Center interesnih dejavnosti Ptuj
Partner 4: Mladinski svet Mestne občine Ptuj
Partner 5: Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica

Začetek projekta:

15. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

469.622,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

469.622,00

Glavni rezultati projekta:

Rezultati na ravni posameznika: krepitev mehkih veščin mladih; zmanjšanje stopnje spletnega nasilja med mladimi in njihovo vključevanje v novo-razvite podporne storitve v Podravju ter povečanje deleža opolnomočenih in družbeno aktivnih mladih v Podravju.
Rezultati na ravni posameznika v odnosu do vrstnika: krepitev znanja in veščin mladinskih delavcev v Podravju na področju duševnega zdravja mladih; razvoj celostnega programa za opolnomočenje mladih za preprečevanje nasilja v Podravju; vzpostavljanje ustreznih institucionalnih vozlišč na lokalni ravni za vzpostavljanje mehanizmov zgodnje intervencije na področju mladih; izvedba lokalnih mreženjskih dogodkov, ki temelji na ”medvrstniškem dosegu” prek spletne platforme pozitivnega dialoga.
Rezultati na ravni posameznika v odnosu do družbe: razvoj lokalnih podpornih mrež v Podravju s ciljem opolnomočenja in družbene aktivacije mladih; krepitev znanja lokalnih uradnikov na področju mladinskih politik prek zasnovanega institucionalnega vozlišča in priporočil za politične odločevalce.

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja problematiko ter izzive mladih v kontekstu epidemije Covid-19 v Podravski regiji, in sicer: odsotnost socialnih stikov; slabšo socialno vključenost mladih; porast nasilja v družini (prepiri, nesoglasja in fizično, psihično ter ekonomsko nasilje; porast stopnje medvrstniškega nasilja, vključno s spletnim nasiljem in vandalizmom mladih; pomanjkanje podpornih storitev za mlade v Podravski regiji; slabše stanje med mladimi na področju samopodobe kot posledice večje izpostavljenosti spletnim objavam vrstnikov, vplivnežev in popolnih neznancev, ki prikazujejo idealizirane podobe svojega življenja in teles. Iz zapisanega izhaja osrednji cilj projekta, in sicer opolnomočenje in družbena aktivacija mladih v Podravski regiji, s čimer projekt prispeva tako k vzpostavljanju dolgoročnih podpornih storitev za mlade kot h krepitvi njihovega družbenega in izobraževalnega okolja. Projekt zasleduje opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih v Podravski regiji, krepi obstoječe lokalne zmogljivosti ter deluje kot primer dobre prakse opolnomočenja mladih na področjih duševnega zdravja, zdravih (vrstniških) odnosih s preprečevanjem spletnega nasilja in na področju socialne aktivacije mladih v lokalnem okolju, s čimer vpliva na zmanjševanje pasivizacije mladih v odnosu do družbenih vprašanj. Od projekta bodo imeli koristi predvsem mladi (15-29 let) iz Podravske regije (in širše), mladinski delavci ter druge organizacije v Podravski regiji, ki se ukvarjajo z mladimi tako na institucionalni kot sistemski ravni.

Skip to content