Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

SCHOOL21 – gremo ven! (SCHOOL21)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

SCHOOL21 – gremo ven!

Kratko ime (akronim):

SCHOOL21

Nosilec projekta:

Gimnazija Franceta Prešerna

Projektni partnerji:

Partner 1: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Partner 2: SOCIALNA AKADEMIJA – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
Partner 3: BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj
Partner 4: Møre and Romsdal County Council (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

580.744,26

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

580.744,26

Glavni rezultati projekta:

Izvedene analize stanja in potreb v osnovnih in srednjih šolah, dobre prakse neformalnega izobraževanja; prenos dobre prakse, uvedba poučevanja na prostem in vzpostavitev dveh učilnic na prostem ter razvita in vpeljana nova metoda v dveh šolah; usposobljeno strokovno osebje za uporabno nove metode in orodja; razvit didaktični pripomoček za učitelje pri izvajanju učenja na prostem in uporabe učilnice na prostem.

Povzetek projekta:

Med osnovnošolci in dijaki se opaža apatičnost pri pouku, kar je epidemija Covid -19 še poslabšala. Učenci nimajo motivacije za učenje za življenje, temveč le željo po nabiranju točk za vpis na izbrano srednjo šolo/fakulteto. Čeprav izobraženost med Slovenci narašča, pa v primerjavi z ostalimi državami članicami EU državami pada. Slovenci smo pod povprečjem držav OECD v besedilnih in matematičnih spretnostih ter pri reševanju nalog v digitalnih okoljih. Hitro napredujoče tehnologije, hitro spreminjajoča se družba ter trg dela od nas danes zahtevajo popolnoma druge veščine in kompetence kot pred desetimi leti, zato je nujno, da se učenci naučijo učenja za življenje ter razvijajo kompetence za 21. stoletje. Projekt s pomočjo razvoja nove metode in orodja poučevanja mlade tekom procesa formalnega izobraževanja opremi z veščinami in znanji za 21. stoletje, ki so potrebni za samostojno življenje in delo ter opolnomoči in motivira učitelje za uporabo inovativnih metod poučevanja.

Skip to content