Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev (PreseNEETi se)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Neposredni učinek:

Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)

Naziv projekta:

Opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev

Kratko ime (akronim):

PreseNEETi se

Nosilec projekta:

Ljudska univerza Celje

Projektni partnerji:

Partner 1: Zavod RS za zaposlovanje
Partner 2: Univerza v Mariboru
Partner 3: Mladinski svet Slovenije
Partner 4: Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

498.792,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

498.792,00

Glavni rezultati projekta:

Na mikro ravni (raven oseb NEET): krepitev formalnih in neformalnih kompetenc oseb NEET za vključevanje na trg delovne sile; zmanjšanje stopnje neregistriranih oseb NEET in njihovo vključevanje v obstoječe mreže prek Zavoda RS za zaposlovanje; povečanje deleža opolnomočenih in socialno aktivnih oseb NEET.
Na mezzo ravni (raven organizacij/institucij): krepitev veščin in institucionalnega znanja na ravni posameznih strokovnih delavcev na področju upravljanja z osebami NEET; opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET (v obliki prostovoljstva, zaposlitve ali iskanja zaposlitve); vzpostavljanje mehanizmov za zagotavljanje zgodnje intervencije; razvoj ozaveščevalne kampanje, ki temelji na ”vrstniškem dosegu” oseb in evalvacija najustreznejše kampanje.
Na makro ravni (sistemska raven – država): razvoj metodologije za identifikacijo osnovnih karakteristik in potreb populacije NEET, s čimer bosta Zavod RS za zaposlovanje in Statistični urad RS lahko pripravljala natančne popise in uradnikom omogočila oblikovanje javnih politik na področju oseb NEET; krepitev znanja državnih uradnikov na področju oseb NEET, saj je v okviru projekta razvit celostni model za socialno aktivacijo oseb NEET.

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja problematiko oseb NEET, ki se je v času epidemije Covid-19 še poglobila. Analize OECD kažejo, da je bilo maja 2020 kar 12,6 milijona mladih brezposelnih, kar predstavlja največji delež brezposelnih mladih v zadnjem desetletju. Med njimi se je povečal predvsem delež oseb NEET. V tem kontekstu projekt naslavlja izzive oseb NEET v Sloveniji, ki so: nejasna metodologija identifikacije neregistriranih oseb NEET; skoraj polovica oseb NEET nikoli ni bila v stiku z Zavodom RS za zaposlovanje; 90 % neregistriranih oseb NEET nikoli ni delalo; zgolj eden izmed štirih neregistriranih oseb NEET si aktivno išče zaposlitev; 65 % neregistriranih oseb NEET je neaktivnih in ne išče zaposlitve; največje število neregistranih oseb predstavljajo starejši mladi, ki nimajo delovnih izkušenj in so nižje izobraženi. V tem kontekstu je osrednji cilj projekta opolnomočenje in socialna aktivacija oseb NEET, s čimer projekt prispeva tako k vzpostavljanju podpornih storitev za osebe NEET kot k izboljšanemu izobraževanju in družbenemu okolju, ki je namenjeno podpori prikrajšanih skupin. Projekt stremi k opolnomočenju in socialni aktivaciji oseb NEET, krepi obstoječe mentorske sheme in veščine Zavoda RS za zaposlovanje in Mladinskega sveta Slovenije pri njihovem delu z osebami NEET ter na sistemski ravni deluje kot primer dobre prakse doseganja oseb NEET in njihovega vključevanja na trg delovne sile.

Skip to content