Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi večdeležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev (TERA)

Programsko področje:

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Rezultat:

Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Neposredni učinek:

Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Naziv projekta:

Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi večdeležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev

Kratko ime (akronim):

TERA

Nosilec projekta:

Razvojni center Murska Sobota

Projektni partnerji:

Partner 1: Regionalna razvojna agencija Posavje
Partner 2: Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor
Partner 3: Zveza slovenske podeželske mladine
Partner 4: Center za razvoj trajnostne družbe, z.o.o.
Partner 5: Inland Norway University of Applied Sciences (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

499.750,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

499.750,00

Glavni rezultati projekta:

Izboljšanje znanja moških in žensk na podeželju o problematiki spolnih stereotipov, tradicionalnih spolnih vlog, izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in pomenu enakosti spolov; povečano zavedanje lokalnih in nacionalnih deležnikov ter odločevalcev o problematiki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju; opolnomočenje moških in žensk s podeželja z ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja; okrepljena vloga zagovorniških organizacij za izboljšanje položaja žensk na podeželju in s tem trajnostnega razvoja podeželja; povečano zavedanje na podeželju živečih moških o škodljivostih tradicionalnih spolnih vlog in o pomenu njihovega aktivnega vključevanja v izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; povečana ozaveščenost o vlogi in položaju žensk in moških na podeželju (tudi o stanju enakosti spolov na podeželju) med širšo javnostjo.

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju. Večplastna obremenjenost žensk, ki jo spremlja nepriznavanje njihove vloge in doprinosa k gospodinjstvu, kmetijstvu in širši skupnosti na eni ter globoka zakoreninjenost spolnih stereotipov pri moških na podeželju na drugi strani, botrujeta k visokemu izostanku žensk v družbeno-ekonomskem okolju podeželja. Raziskave med drugim kažejo, da delež žensk v Sloveniji, ki so kot nosilke in družinski član udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih, znaša 46 %, kar je več od povprečja EU, a je med njimi zgolj slaba destina tistih, ki so lastnice taistega kmetijskega gospodarstva. V tem kontekstu projekt naslavlja izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju, in sicer: nizko ozaveščenost o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju; izrazito slabšo ekonomsko neodvisnost žensk na podeželju; fragmentacijo deležnikov v regiji pri naslavljanju izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; fizično odmaknjenost oseb, živečih na podeželju in s tem otežen dostop do (javnih) storitev. Na podlagi tega je osrednji cilj projekta opolnomočenje moških in žensk na podeželju za učinkovito spopadanje z izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, s katerim projekt vzpostavlja lokalne sisteme in partnerstva v Posavju in Pomurju za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Skip to content