Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov (PROMETEJ)

Programsko področje:

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Rezultat:

Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Neposredni učinek:

Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

Naziv projekta:

Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov

Kratko ime (akronim):

PROMETEJ

Nosilec projekta:

Ameriška gospodarska zbornica

Projektni partnerji:

Partner 1: Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor
Partner 2: Merkur trgovina, d. o. o.
Partner 3: Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d. o. o.
Partner 4: Univerza v Mariboru
Partner 5: Knauf Insulation, d. o. o. Škofja Loka
Partner 6: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Partner 7: A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.
Partner 8: The Norwegian Automobile Foundation (NOR)
Partner 9: AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.

Začetek projekta:

1. 7. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

497.867,05

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

497.867,05

Glavni rezultati projekta:

Izboljšanje znanja in razumevanja zaposlenih o izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; izboljšano zavedanje nacionalnih deležnikov ter odločevalcev o problematiki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in o stanju enakosti spolov znotraj organizacijskih struktur podjetij; opolnomočenje zaposlenih in vodij podjetij za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; okrepljeno zavedanje o vplivih epidemije Covid-19 in različnih osebnih okoliščinah zaposlene osebe na možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja osebe; znanstvena korelacija med izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu; povečana ozaveščenost o pomenu enakosti spolov v podjetjih med širšo javnostjo.

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja problematiko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih skozi prizmo njihovega spola, morebitnega starševstva in poklicnega profila. Projekt upošteva tudi posledice nove realnosti, ki jo prinaša Covid-19 (delo od doma) in spodbuja podjetja in organizacije, da svoje organizacijske strukture vzpostavijo na temelju enakosti spolov. Epidemija Covid-19 je namreč poglobila obstoječe neenakosti med ženskami in moškimi na trgu dela, pri čemer je še posebej vplivala na ženske ter možnosti zasledovanja in razvoja njihove kariere. Ena od raziskav je pokazala, da se zaradi večinskega opravljanja skrbstvenega in drugega neplačanega dela s strani žensk kar 80 % slednjih strinja, da je epidemija negativno vplivala na njihovo življenje. Skoraj polovica žensk v isti raziskavi meni, da morajo biti delodajalcu vedno na voljo, četrtina teh pa se boji, da bodo slej ko prej postavljene pred izbiro med zasebnimi in poklicnimi obveznostmi. S posebnimi izzivi se srečujejo tudi ženske, ki v svojem gospodinjstvu skrbijo za druge družinske člane. Delež teh se je med pandemijo skoraj potrojil. Večina žensk z otroki pravi, da imajo večje obveznosti, povezane z varstvom otrok in šolanjem na domu. V tem kontekstu projekt naslavlja izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih oseb, in sicer: nizko ozaveščenost o možnih rešitvah in ukrepih za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja med zaposlenimi; izrazito slabšo ravnovesje med usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja oseb, glede na njihov spol, starševstvo in poklicno strukturo; pomanjkljivo znanje in kompetence vodstva podjetij za vzpostavljanje na enakosti spolov temelječih organizacijskih struktur; neenak, s spolnimi stereotipi pogojen, položaj moških in žensk glede opravljanja skrbstvenih obveznosti.

Skip to content