Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij (INFO-GEOTHERMAL)

Programsko področje:

Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost

Rezultat:

Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

Neposredni učinek:

Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije

Naziv projekta:

Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij

Kratko ime (akronim):

INFO-GEOTHERMAL

Nosilec projekta:

Geološki zavod Slovenije

Projektni partnerji:

Partner 1: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Partner 2: Ministrstvo za naravne vire in prostor
Partner 3: Skupnost občin Slovenije
Partner 4: Reykjavik University, Iceland School of Energy (ISL)

Začetek projekta:

1. 9. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

1.073.529,41

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

1.073.529,41

Glavni rezultati projekta:

Vpliv na eno nacionalno politiko in zakon; dva predloga na področju zakonodaje: poročilo o potrebnih spremembah zakonodaje za vzpostavitev sistemov zavarovanja geoloških tveganj in poročilo o potrebnih spremembah zakonodaje za podporne sheme za reinjekcijo, kaskadno uporabo in geotermalno električno energijo; usposobljeni strokovnjaki za področje geotermalnih energij.

Povzetek projekta:

Povečana in energetsko bolj učinkovita raba termalne vode za pridobivanje geotermalne energije (GE) lahko pomembno pripomore k doseganju podnebnih in energetskih ciljev Slovenije. Gre za lokalni obnovljivi vir energije, njena raba znatno zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in lahko nadomesti rabo fosilnih goriv na območjih z najugodnejšim potencialom, ki so predvsem na vzhodu države, v čezmejnem Panonskem bazenu. S predlaganimi pristopi je nujno in možno preiti iz skorajda stagnacije proizvedene GE, zniževanja števila sistemov daljinskega ogrevanja, omejitev črpanja termalne vode zaradi pomanjkanja reinjekcijskih vrtin ter manj usklajenega upravljanja rabe GE, ker se z njim ukvarjata dve ministrstvi, v pospešeno in okolju prijazno pridobivanje toplotne energije iz globokega podtalja. Projekt je namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala v Sloveniji. S prenosom znanja iz vodilne geotermalne države na svetu, Islandije, bodo s skupnimi aktivnostmi bistveno izboljšane formalne podporne sheme za investicije. Cilji projekta bodo doseženi s kartiranjem globokega geotermalnega potenciala za neposredno uporabo termalne vode in geotermalne električne energije; organizacijo in objavo podatkov kot osnovo za bodoči razvoj enotne podporne točke za GE; usposabljanjem strokovnjakov nacionalnih organov, raziskovalnih organizacij in razvijalcev projektov iz Slovenije in Islandije; vzpostavitvijo nacionalnega geotermalnega omrežja ter poslovno privlačnega okolja z jasnimi smernicami in pravili za razvoj geotermalnih projektov.

Skip to content