Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Pilotna geotermična elektrarna na obstoječi plinski vrtini Pg-8, pilotni projekt (SI-Geo-Electricity)

Programsko področje:

Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost

Rezultat:

Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

Neposredni učinek:

Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov

Naziv projekta:

Pilotna geotermična elektrarna na obstoječi plinski vrtini Pg-8, pilotni projekt

Kratko ime (akronim):

SI-Geo-Electricity

Nosilec projekta:

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.

Projektni partnerji:

Partner 1: Petrol Geo, proizvodnja ogljikovodikov, d. o. o.
Partner 2: Univerza v Mariboru
Partner 3: Geološki zavod Slovenije

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

900.210,98

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

732.573,70

Glavni rezultati projekta:

Inovativna pilotna geotermična elektrarna moči 50 kW električne energije, ki temelji na patentirani slovenski tehnologiji izkoriščanja geotermične energije neproduktivnih naftno-plinskih vrtin z geotermično gravitacijsko toplotno cevjo.

Povzetek projekta:

Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost na temeljih trajnostnega razvoja. Fosilne vire bo treba nadomestiti z nekajkrat večjo proizvodnjo električne energije (EE) iz nizkoogljičnih virov. Geotermična energija, ki je zanesljiva in stalno na razpolago, ima na področju obnovljivih virov izredno velik potencial, ki ga je potrebno začeti izkoriščati. Kljub že identificiranemu potencialu v Sloveniji še nimamo proizvodnje EE iz geotermičnih in geotermalnih virov. Cilj projekta je povečanje proizvodnje obnovljive EE z izkoriščanjem geotermičnega potenciala. Pilotni projekt služi kot demonstracijski projekt dobre prakse in omogoča povečanje izrabe geotermične energije. Temelji na uporabi povsem novega načina proizvodnje EE z geotermično gravitacijsko toplotno cevjo (slovenski patent). Posebnost uporabe geotermične gravitacijske toplotne cevi je v zaprtem tokokrogu hladiva, kjer je za delovanje potrebna le ena suha vrtina. Elektrarna tako deluje brez plinskih emisij, ki nastanejo pri običajnih binarnih geotermalnih elektrarnah pri pretoku vodnega fluida, kjer se poleg črpalne vrtine potrebuje še reinekcijska. Pilotni projekt je predviden v občini Lendava in se nanaša na izrabo že obstoječe, vendar opuščene vrtine Pg-8. Obravnavana pilotna geotermična elektrarna z ničelnim ogljičnim odtisom doprinese tudi k zmanjšanju emisij CO2. Pilotni projekt prispeva tudi k cilju krepitve novega znanja in kapacitet na področju izkoriščanja geotermične energije, tako v Sloveniji kot na širši evropski ravni in predstavlja zanimiv demo koncept tudi za države donatorice. Predstavlja podlago za obstoječe in bodoča partnerstva, ki povezujejo raziskovalna dognanja s podjetji in organizacijami, ki lahko to znanje operacionalizirajo za doseganje zastavljenih ciljev razogljičenja.

Skip to content