Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti za izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti

20. junij 2024 – V programskem obdobju 2014–2021 se izvaja program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju negativnih vplivov podnebnih sprememb.

Cilj programa je pospešiti načrtovanje, okrepiti institucionalne sposobnosti ter izvajati demonstracijske ukrepe, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

V okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je bilo izvedenih pet projektov, podprtih s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, ki prispevajo k izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti.

Projekt ReMOBIL

Projekt ReMOBIL, katerega nosilec je Posoški razvojni center, s priporočili za uskladitev zakonodaje vzpostavlja model upravljanja trajnostne mobilnosti na regionalni ravni. S projektom se je vzpostavila  pilotna mreža šestih regionalnih centrov mobilnosti. Sodelujoči partnerji v projektu so Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o., AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d., Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., in norveški partner Viken County Council.

Dogodek na prostem. Udeleženci spremljajo govorca na odru.
© ReMOBIL

Projekt SmartMOVE

Nosilec projekta SmartMOVE je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. V okviru projekta so pripravili postopek pridobitve posebnega certifikata za trajnostno mobilnost ter vzpostavili metodologijo in izdelali trajnostne mobilnostne načrte za organizacije z velikim številom zaposlenih na prometno obremenjenih lokacijah. Prav tako so zasnovali pilotno rešitev za prevoz na delo v Ljubljanski urbani regiji z dinamičnimi skupinskimi prevozi. Pri projektu so sodelovali tudi Institut Jožef Stefan, Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Združenje delodajalcev Slovenije, g. i. z., GoOpti, d. o. o., Inštitut za politike prostora, Center energetsko učinkovitih rešitev in Nordland Research Institute z Norveške.

Zaslon, s prikazovalnikom zasedenosti električnih vozil.
© SmartMOVE

Projekt SALOMON

Projekt SALOMON, katerega nosilec je Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d. o. o., se osredotoča na izdelavo mobilnostnega načrta za upravljanje mobilnosti na lokaciji Splošne bolnišnice Novo mesto. V sklopu projekta je bil na lokaciji bolnišnice vzpostavljen sistem GoNM za izposojo koles, tri polnilne postaje za električna vozila za zaposlene in IT orodje za spremljanje potovalnih navad. Sodelujoča partnerja v projektu sta Splošna bolnišnica Novo mesto in norveški partner Nord University.

Sistem za izposojo koles.
© SALOMON

Projekt Trata 2.1

S projektom Trata 2.1, katerega nosilec je Občina Škofja Loka, se je v škofjeloški industrijski coni Trata povečal delež zaposlenih, ki uporabljajo trajnostne oblike mobilnosti za prihod na delo in odhod z dela ter službene poti za vsaj 4 %. Zgrajen je bil manjkajoči del dvosmerne kolesarske steze, ki povezuje industrijsko cono Trata z Godešičem. Podjetja, vključena v projekt, so pridobila individualne mobilnostne načrte, kolesarnice, električna kolesa in polnilnice za električna kolesa. Poleg tega so z različnimi ukrepi in promocijami zaposlenim predstavljali prednosti trajnostne mobilnosti ter jih spodbujali k spremembi načina prihoda na delo. Sodelujoči partnerji so Razvojna agencija Sora, d. o. o., Inštitut za politike prostora, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Knauf Insulation, d. o. o., SIBO Group, Razvoj in proizvodnja embalaže, d. o. o., LTH Castings, d. o. o., in CIPRA International.

Električna polnilnica za kolesa.
© Trata 2.1

Projekt Predjama Sustainable

Nosilec projekta Predjama Sustainable je Občina Postojna. S projektom so se osredotočili na izboljšanje mobilnosti na območju Predjame z večjo vključenostjo lokalnih ponudnikov v trajnostno ponudbo. Pri projektu so sodelovali Postojnska jama, turizem, gostinstvo in trgovina, d. d., Inštitut za politike prostora ter norveški partner Strand Municipality.

Grad, vklesan v steno.
© Predjama Sustainable

Prispevek k izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti

Projekti, ki se osredotočajo na izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti, so vzpostavili sodelovanje med različnimi regionalnimi agencijami, občinami, inštituti ter mednarodnimi partnerji, kar je omogočilo vzpostavitev pilotnih mrež, certifikacijskih postopkov in mobilnostnih načrtov, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje in izboljšujejo kakovost življenja. Projekti kažejo, da so s sodelovanjem in inovativnim pristopom možne konkretne in merljive izboljšave, ki vodijo k bolj trajnostni prihodnosti, koristni za ljudi in okolje.

VIRI: ReMOBIL, SmartMOVE, SALOMON, Trata 2.1 in Predjama Sustainable

 

Skip to content