Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Regionalni centri mobilnosti (ReMOBIL)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

Neposredni učinek:

Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti

Naziv projekta:

Regionalni centri mobilnosti

Kratko ime (akronim):

ReMOBIL

Nosilec projekta:

Posoški razvojni center

Projektni partnerji:

Partner 1: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Partner 2: BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj
Partner 3: Regionalni razvojni center Koper
Partner 4: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor
Partner 5: RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o.
Partner 6: AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.
Partner 7: Ljubljanski urbanistični zavod, d. d.
Partner 8: Viken County Council (NOR)

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

1.867.965,72

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

1.867.965,72

Glavni rezultati projekta:

Model upravljanja trajnostne mobilnosti na regionalni ravni s priporočili za uskladitev zakonodaje ter replikacijo modela v ostalih slovenskih regijah; vzpostavljena pilotna mreža šestih regionalnih centrov mobilnosti v partnerskih regijah; izboljšana stopnja usposobljenosti projektnih ciljnih skupin na področju uvajanja trajnostne mobilnosti na državni, regionalni ter (med)občinski ravni; dvig ozaveščenosti širše javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti.

Povzetek projekta:

Slovenija nima regionalnega upravnega nivoja, kar se na področju prometnega načrtovanja in upravljanja kaže kot pomanjkljivost. Prakse iz tujine potrjujejo smiselnost prenosa dela pristojnosti na regionalni nivo. S tem se poveča pretok informacij in hitrost prilagajanja ukrepov lokalnih skupnosti in države, seveda pa je za to potrebno prilagoditi sistem in zakonodajo. Glavni cilj projekta je omejevanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni, regionalni in državni ravni. To se doseže z oblikovanjem modela in testiranjem šestih regionalnih centrov mobilnosti, usposabljanjem strokovnjakov in širokim ozaveščanjem širše javnosti. Pomembno je tudi tesno sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo, ki je nujno za zagotovitev morebitnih sistemskih sprememb. Specifični cilji projekta naslavljajo izboljšan sistem načrtovanja in upravljanja trajnostne mobilnosti, strokovne kapacitete in sodelovanje ter vključenost ključnih deležnikov in višjo stopnjo ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti v širši javnosti. Projekt izzive naslavlja s pristopom: učenje, testiranje, diseminacija, sprememba politik v okviru zastavljenih aktivnosti. Za prenos znanj na ostala območja v Sloveniji ter sistemske spremembe se predvideva delovanje Strateškega sveta in stalna izmenjava informacij ter posvetovanja z Ministrstvom za infrastrukturo.

Skip to content