Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Trata, industrijska cona za 21. stoletje (Trata 2.1)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

Neposredni učinek:

Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

Naziv projekta:

Trata, industrijska cona za 21. stoletje

Kratko ime (akronim):

Trata 2.1

Nosilec projekta:

Občina Škofja Loka

Projektni partnerji:

Partner 1: Razvojna agencija Sora d.o.o.
Partner 2: Inštitut za politike prostora
Partner 3: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Partner 4: Knauf Insulation, d.o.o.
Partner 5: SIBO Group, Razvoj in proizvodnja embalaže, d.o.o.
Partner 6: LTH Castings d.o.o.
Partner 7: CIPRA International (LIE)

Začetek projekta:

1. 9. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

1.070.023,60

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

1.070.023,60

Glavni rezultati projekta:

Porast deleža zaposlenih, ki uporabljajo trajnostne oblike mobilnosti za potovanje na delo in službene poti za vsaj 4 %; zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Povzetek projekta:

V Sloveniji je 653 poslovnih con (l. 2019), ki predstavljajo pomembne generatorje motoriziranega prometa. Upravljanju mobilnosti v poslovno-industrijskih conah do sedaj ni bilo posvečene veliko pozornosti. Projekt prinaša nova znanja in izkušnje, ki bodo zbrani v priporočilih za upravljanje mobilnosti v poslovno-industrijskih conah. Industrijska cona (IC) Trata se nahaja na SV delu Škofje Loke in se širi ob železniški progi Ljubljana–Jesenice. V IC Trata dnevno na delo prihaja približno 5.000 zaposlenih. Na podlagi ocen sodelujočih podjetij (Knauf Insulation, SIBO Group, LTH Castings, september 2021) do 94 % njihovih zaposlenih na delo prihaja z avtomobilom, kar povzroča prometne zastoje, zmanjšuje prometno varnost, slabša kakovost bivanja in predstavlja pomemben vir izpustov toplogrednih plinov. Projekt želi prispevati k spremembi potovalnih navad zaposlenih v sodelujočih treh podjetjih, in sicer z večjo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti ter posledično izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti na območju IC Trata. Izvedena bo analiza stanja in identifikacija zaposlenih, ki imajo možnost spremeniti svoje potovalne navade, kar je tudi cilj različnih strategij in politik na lokalni in nacionalni ravni.

Skip to content