Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Pametne rešitve za trajnostno mobilnost v Sloveniji (SmartMOVE)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

Neposredni učinek:

Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

Naziv projekta:

Pametne rešitve za trajnostno mobilnost v Sloveniji

Kratko ime (akronim):

SmartMOVE

Nosilec projekta:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Projektni partnerji:

Partner 1: Institut Jožef Stefan
Partner 2: Ljubljanski urbanistični zavod, d. d.
Partner 3: Združenje delodajalcev Slovenije, g.i.z.
Partner 4: GoOpti, d. o. o.
Partner 5: Inštitut za politike prostora
Partner 6: Center energetsko učinkovitih rešitev
Partner 7: Nordland Research Institute (NOR)

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

1.609.166,79

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

1.609.166,79

Glavni rezultati projekta:

Dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi ter priprava postopka pridobitve posebnega certifikata za trajnostno mobilnost; zasnova metodologije in izdelava trajnostnih mobilnostnih načrtov za organizacije, ki zaposlujejo večje število ljudi in so na prometnih stičiščih, kjer je gostota prometa večja; pilotna vzpostavitev rešitve trajnostne mobilnosti za prevoz na delo v Ljubljanski urbani regiji z dinamičnimi skupinskimi prevozi; priprava priporočil za strateške usmeritve pristojnih organov v Sloveniji na področju trajnostne mobilnosti ter predlogov za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru v Ljubljanski urbani regiji (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. V Ljubljani je več kot 220.000 delovni mest oziroma več kot četrtina vseh delovnih mest v Sloveniji, zaradi katerih se več kot 120.000 ljudi dnevno pripelje v Ljubljano tudi od drugod. LUR torej postaja območje z največ prometa in prostor z največjimi negativnimi eksternalijami mobilnosti v Sloveniji, kar kaže na strukturne izzive trajnostne mobilnosti v Sloveniji. V tem kontekstu projekt naslavlja izzive trajnostne mobilnosti v Sloveniji (s poudarkom na Ljubljani), in sicer: število potnikov v mestnem in cestnem javnem prevozu pada že od leta 2017; 41 % padec prepeljanih potnikov v železniškem prometu; rast števila osebnih avtomobilov v zadnjem desetletju za 10 %; delež sopotništva (7 %) nižji od povprečja EU; Ljubljana kot najbolj obremenjeno prometno vozlišče v državi. Osrednji cilj projekta je omejevanje negativnih okoljskih eksternalij, ki so posledica netrajnostnih oblik mobilnosti, h katerim projekt prispeva z izdelavo mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa in izboljšanem upravljanju trajnostne mobilnosti v Sloveniji.

Skip to content