Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama (Predjama sustainable)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

Neposredni učinek:

Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

Naziv projekta:

Upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama

Kratko ime (akronim):

Predjama sustainable

Nosilec projekta:

Občina Postojna

Projektni partnerji:

Partner 1: Postojnska jama, turizem, gostinstvo in trgovina, d. d.
Partner 2: Inštitut za politike prostora
Partner 3: Strand Municipality (NOR)

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

499.498,81

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

499.498,81

Glavni rezultati projekta:

Izboljšana mobilnost na področju Predjame – porast uporabe trajnostnih oblik mobilnosti; uspešno sodelovanje med projektnimi partnerji iz Slovenije in Norveške na področju trajnostne mobilnosti; večja vključenost lokalnih ponudnikov v trajnostno ponudbo; zmanjšan okoljski vpliv območja.

Povzetek projekta:

Občina Postojna želi zmanjšati motorizirani promet na širšem območju občine in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb. Ena od lokacij, za katero je še potrebno najti ustrezno rešitev, je območje Predjama, priljubljena turistična lokacija, katere obisk se je v zadnjih 10 letih potrojil. Zaradi premajhnega števila parkirnih mest, širjenja turistične ponudbe in večjega števila obiskovalcev je na vrhuncu turistične sezone na tem območju pravi parkirni kaos, zato je nujno najti rešitev, kako zmanjšati število osebnih vozil na lokaciji brez zmanjšanja obiska. Glavni cilj projekta je prispevati k blaženju podnebnih sprememb s pripravo mobilnostnega načrta in pilotno izvedbo ključnih ukrepov. V okviru projekta se želi doseči še zmanjšanje motoriziranega prometa na območju Predjame kot turistične lokacije z veliko prometa ter spodbujati trajnostno mobilnost ciljnih skupin. Projekt se loteva več izzivov: izboljšati upravljanje mobilnosti ter uvesti trajnostno mobilnost z namenom povezati zmanjšanje prometa brez zmanjšanja števila obiskovalcev in rešiti problematiko mobilnosti lokalnih prebivalcev; v mobilnostni načrt vključiti trajnostne, izvedljive in privlačne prilagojene oblike mobilnosti brez prevelikih posegov v naravo; v pripravo mobilnostnega načrta vključiti prebivalce in njihove potrebe; prenesti dobre izkušnje norveškega projektnega partnerja v slovenski prostor ter z uspešnim izvajanjem mobilnostnega načrta in izvedbo kampanje ozaveščanja spremeniti navade ljudi in s tem doprinesti k blaženju podnebnih sprememb.

Skip to content