Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve (JeloviZA)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb

Neposredni učinek:

Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov

Naziv projekta:

Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve

Kratko ime (akronim):

JeloviZA

Nosilec projekta:

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Projektni partnerji:

Partner 1: Občina Železniki
Partner 2: Zavod za gozdove Slovenije
Partner 3: Zavod RS za varstvo narave
Partner 4: Razvojna agencija Sora d.o.o.
Partner 5: CIPRA International (LIE)

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

1.143.298,04

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

1.143.298,04

Glavni rezultati projekta:

Obnova ekosistemov; analiza stanja habitatov in kvalifikacijskih vrst na Jelovici; ozaveščanje in usposabljanje; popis in vrednotenje ekosistemskih storitev; conacija območja ter izvedene komunikacijske kampanje.

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja izzive podnebnih sprememb na Jelovici, odsotnost upravljavskega načrta območja in nevključevanja prebivalcev v pripravo strateških dokumentov občin. Potreben je za čimprejšnjo sanacijo gorskega gozdnega ekosistema na Jelovici, njegovo obnovo in zagotavljanje učinkovitih ekosistemskih storitev. Jelovica je eno večjih strnjenih območij ohranjene narave v Sloveniji, večina območja ima status območja Natura 2000. Območje se že vrsto let sooča s posledicami podnebnih sprememb (vremenske ujme, podlubniki), kar zmanjšuje sposobnost zmanjšanja emisij CO2 in ogroža habitate občutljivih kvalifikacijskih vrst (divji petelin, gozdni jereb, triprsti detel, kozača). Zaradi posledic podnebnih sprememb je bilo na Jelovici v zadnjih 10 letih posekane kar 34 % vse lesne zaloge. Splošna cilja projekta sta z obnovo ekosistemov zagotoviti večjo podnebno odpornost Jelovice ter z vključevanjem javnosti, strateškim komuniciranjem, izobraževanjem in vzpostavljanjem podporne mreže v lokalnem okolju pripraviti model upravljanja Jelovice in vpeljati ta model v strateško-razvojne dokumente občin s tega območja. Za dosego splošnih ciljev se zasleduje specifične cilje: popis in vrednotenje ekosistemskih storitev (analiza stanja gozda, pridobitev podatkov o stanju kvalifikacijskih vrst, vzpostavitev habitatov zanje, analiza območja z vidika dejavnosti – conacija); obnova 20 ha prizadetih gozdnih območij s podnebno odpornejšimi vrstami; izobraženi in usposobljeni strokovnjaki (lovci, revirni gozdarji, terenski sodelavci Zavoda RS za varstvo narave, predstavniki zainteresiranih NVO in lokalnih skupnosti), ki bodo v prihodnje izvajali aktivnosti modela; participativna priprava modela, začetek sodelovanja različnih deležnikov, graditev močne regionalne mreže akterjev, ki se bodo k izvajanju modela tudi zavezali (izjava o nameri ključnih deležnikov); vzpostavljeno družbeno podporno okolje modelu in trajnostnemu razvoju območja (komunikacijske in ozaveščevalne kampanje, objave v medijih, odzivnost, prepoznavnost).

Skip to content