Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Krožna industrija – Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese (CIRCI)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

Neposredni učinek:

Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Naziv projekta:

Krožna industrija – Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese

Kratko ime (akronim):

CIRCI

Nosilec projekta:

Gospodarska zbornica Slovenije

Projektni partnerji:

Partner 1: TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
Partner 2: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Partner 3: Eyde Cluster (NOR)

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

29. 2. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

696.960,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

696.960,02

Glavni rezultati projekta:

Priprava baze podatkov za 3 izbrane industrijske panoge (kovinsko-predelovalna industrija, predelava reciklabilne plastike in elektroindustrija); prevzet in prilagojen norveški model; podelitev najmanj 8 vavčerjev za prehod podjetij v krožno gospodarstvo, kar se bo odrazilo v najmanj 8 pilotnih in demonstracijskih projektih; predvidoma 5 uvedenih inovativnih zelenih tehnologij/procesov rešitev; obravnava 3 področij ukrepanja znotraj Strategije razvoja Slovenije 2030.

Povzetek projekta:

Slovenija ima na področju prehoda v krožno gospodarstvo sprejetih več strateških dokumentov in projektov. Tudi na ravni EU je v pripravi ogromno iniciativ, ki bodo pospešile prehod v zeleno, digitalizirano in konkurenčno Evropo, vseeno pa opažamo vedno večjo potrebo podjetij po konkretnih predlogih za dejansko implementacijo krožnega gospodarstva v obstoječe poslovne procese zaradi ekonomskih, političnih in globalnih pritiskov. Kompleksnost dobavnih verig in ovira materialnih tokov zaradi globalnega pomanjkanja surovin in posledic pandemije sta stanji, ki se jima je potrebno posvetiti s konkretnimi predlogi in ukrepi za dosego želenih zelenih ciljev. Glavni cilj projekta je izboljšanje eko-učinkovitosti slovenskega in norveškega (industrijskega) ekosistema in povečanje pozitivnega vpliva krožnega gospodarstva z inovacijami in ozaveščanjem ciljnih skupin. Projekt nagovarja zmanjšanje obsega snovnih tokov deviških materialov in energije v procesu proizvodnje, cilj pa je vzpostaviti bazo podatkov, ki bo beležila odpadne ali sekundarne materiale, ki nastanejo v proizvodnih procesih, ki se lahko v poslovnem procesu krožnega gospodarstva pretvorijo v pomembno surovino za drugo panogo ali proizvodni proces. Širše je eden glavnih ciljev projekta prekinitev povezave med gospodarsko rastjo in rastjo rabe virov ter izpustov toplogrednih plinov, prav tako pa spodbujanje inovacij, uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij za razvoj novih poslovnih modelov ter spodbujanje industrijske simbioze. Projekt neposredno nagovarja izzive prehoda v krožno gospodarstvo s praktično aplikacijo ter dviganja ozaveščenosti, nagovarja pa tudi administrativno izvajanje zakonodaje na področju odpadkov v Sloveniji. Projekt je v skladu z nacionalnimi strategijami za doseganje ciljev programa, prav tako pa je v skladu tudi z doseganjem evropskih ciljev za zeleno in digitalno Evropo. Ključna aktivnost za doseganje ciljev projekta je vzpostavitev baze podatkov snovnih tokov deviških materialov in energije ter mapiranje odpadnih oz. sekundarnih materialov po vzoru norveške baze podatkov. Na podlagi rezultatov pridobljenih pri treh izbranih panogah (kovinsko-predelovalna industrija, predelava reciklabilne plastike in elektroindustrija) se prek sistema vavčerjev spodbuja sodelovanje med podjetji ter raziskovalnimi institucijami oz. zainteresiranimi organizacijami.

Skip to content