Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Znanje za gospodaren odnos do narave (ZAGON)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb

Neposredni učinek:

Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov

Naziv projekta:

Znanje za gospodaren odnos do narave

Kratko ime (akronim):

ZAGON

Nosilec projekta:

Občina Grosuplje

Projektni partnerji:

Partner 1: Zavod za turizem in promocijo – Turizem Grosuplje
Partner 2: Zavod RS za varstvo narave
Partner 3: Zavod za gozdove Slovenije
Partner 4: Gozdarski inštitut Slovenije
Partner 5: University College for Green Development (NOR)

Začetek projekta:

1. 9. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

1.199.389,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

1.199.389,00

Glavni rezultati projekta:

5 obnovljenih ekosistemov na območjih Krajinski park (KP) Radensko polje, KP Rački ribniki, SAC (t.i. Special Areas of Conservation) Menina, SPA (t.i. Special Protected Areas) Grintovci-podobmočje Turnovka, SPA Grintovci-podobmočji Podolševa in Raduha (skupna površina obnovljenih območij 46,15 ha) s popisanimi ekosistemskimi storitvami in predlaganimi modeli upravljanja – 2 razvita modela upravljanja: enovit model upravljanja (EMUE) za posamezne ekosisteme in kompleksen model upravljanja (KMUE) za kulturne krajine; izvedena kampanja izobraževanja in ozaveščanja; usposobljeni strokovnjaki z nadgrajenim znanjem in kompetencami za izboljšano upravljanje ekosistemov.

Povzetek projekta:

Glavni cilj projekta je dvigniti odpornost ekosistemov, ki so najbolj pod pritiskom podnebnih sprememb. Projekt se osredotoča na gozdove in mokrišča, za katera je značilen velik prispevek k blaženju podnebnih sprememb. Vsa izbrana projektna območja so Natura 2000 območja, katerih tarčne kvalifikacijske vrste in habitatni tipi so v neugodnem ohranitvenem stanju in ki so v zadnjih 10 letih zaradi podnebnih sprememb utrpeli veliko škodo oz. jih podnebne spremembe nadaljnje ogrožajo. Za dosego glavnega cilja bo v okviru izobraževalne in obveščevalne kampanje izvedena serija izobraževanj za različne ciljne skupine, hkrati pa bodo ključni deležniki tudi vključeni v proces načrtovanja in izvedbe konkretnih ukrepov ter v razvoj novih modelov upravljanja, s čimer se bodo dvignili znanje in kompetence upravljavcev in drugih deležnikov za boljše upravljanje ekosistemov.

Skip to content