Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti za spodbujanje krožnega gospodarstva

27. junij 2024 – V programskem obdobju 2014–2021 se izvaja program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju negativnih vplivov podnebnih sprememb.

Cilj programa je pospešiti načrtovanje, okrepiti institucionalne sposobnosti ter izvajati demonstracijske ukrepe, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

V okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je bilo izvedenih šest projektov, podprtih s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, ki prispevajo k povečanju uveljavljanja načel krožnega gospodarstva.

Projekt CIRCI

S projektom CIRCI, katerega nosilec projekta je Gospodarska zbornica Slovenije, se je osredotočilo na prenos dobrih praks iz Norveške v Slovenijo, uvedbo inovativnih ter zelenih tehnologij, procesov in rešitev ter izvedbo pilotnih projektov krožnega gospodarstva. Sodelujoči partnerji v projektu so TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije ter norveški partner Eyde Cluster.

Ljudje si ogledujejo stojnice.
© CIRCI

Projekt NovIKroG

Projekt NovIKroG, ki ga vodi Mestna občina Novo mesto, je zajemal analizo lokalnih krožnih zank in vpliva javnega naročanja na krožne snovne zanke. S projektom so vzpostavili inovativni center za krožno gospodarstvo, ki povezuje različne deležnike s področja raziskav, gospodarstva in lokalne samouprave, ter spodbujali razvoj kompetenc krožnega javnega naročanja. Ravno tako so vzpostavili model krožnega javnega naročanja ter digitalno platformo za pospeševanje zbiranja, obdelave in ponovne uporabe materialov. Pri projektu so poleg nosilca projekta sodelovali tudi Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, d. o. o., Zavod KNOF, so. p., Komunala Novo mesto, d. o. o., ter Nord University z Norveške.

Ljudje na delavnici.
© NovIKroG

Projekt LFIA-REC

S projektom LFIA-REC, katerega nosilec je Univerza v Mariboru, je vzpostavljena tehnologija recikliranja hitrih antigenskih LFIA testov, kar omogoča ponovno uporabo posameznih komponent testov pri izdelavi novih izdelkov. Pri projektu so sodelovali tudi Plastika Skaza, d. o. o., Fakulteta za tehnologijo polimerov, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Zlatarna Celje, d. o. o., Univerzitetni klinični center Maribor in Surovina, Družba za predelavo odpadkov, d. o. o.

Človek izvaja raziskavo ter opazuje z mikroskopom.
© LFIA-REC

Projekt studioKroG

S projektom studioKroG, ki ga vodi Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, se je osredotočilo na razvoj in vzpostavitev inovativnega pilotnega objekta “studio krožnega gospodarstva”. Ta objekt je zasnovan po načelih industrijske simbioze in zajema zeleno streho in stene, zbiranje deževnice ter uporabo odpadnega tekstila za toplotno izolacijo. Poleg tega so v okviru projekta izvedli kreativne delavnice, praktične prikaze, usposabljanja in izobraževanja za boljše razumevanje krožnega gospodarstva. Sodelujoči projektni partnerji so Center ponovne uporabe, izvajanje postopkov za ponovno uporabo rabljene opreme, d. o. o., OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d. o. o., Razvojno raziskovalni center Ormož, javni zavod, in norveški Fonix AS.

Pilotni objekt studioKroG.
© studioKroG

Projekt LEAP

S projektom LEAP, katerega nosilec projekta je Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, so razvili učno-demonstracijsko mrežo, ki omogoča zasnovo bio-celulozne embalaže tudi za težje in transportno bolj obremenjene izdelke, ki še nimajo alternative EPS embalaži. V okviru projekta so vzpostavili nov poslovni model, ki temelji na uporabi invazivnih tujerodnih rastlin, prisotnih v lokalnem okolju, in ki omogoča izdelavo visoko zmogljivih embalažnih rešitev. Pri projektu so poleg nosilca projekta sodelovali tudi Inštitut za celulozo in papir, Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o., Surovina, Družba za predelavo odpadkov, d. o. o., ter SINTEF AS.

Tujerodne invazivne rastline, prisotne v Sloveniji.
© LEAP

Projekt REWINNUSE

Projekt REWINNUSE, ki ga vodi M SORA, trgovina in proizvodnja, d. d., je pripeljal do razvoja novega modela lesenega okna s steklom, vgrajenega zgolj s suhimi komponentami, ki omogočajo enostavno razstavljanje okna na osnovne komponente ter njihovo ponovno uporabo. Ob tem so se osredotočili na iskanje alternativnih lesnih vrst ter ponovno rabo odsluženega lesa. Sodelujoči partnerji v projektu so Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Gozdarski inštitut Slovenije in Norwegian Institute of Bioeconomy Research.

Kup lesa.
© REWINNUSE

Prispevek k povečanemu uveljavljanju načel krožnega gospodarstva

Vseh šest projektov, ki so se v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje osredotočali na krožno gospodarstvo, je pomembno prispevalo k večji uveljavitvi načel krožnega gospodarstva v Sloveniji. Projekti so naslavljali različne vidike krožnega gospodarstva, od prenosa dobrih praks, uvajanja inovativnih tehnologij in vzpostavitve centrov za krožno gospodarstvo, do razvoja novih materialov in embalažnih rešitev ter recikliranja industrijskih izdelkov. Sodelovanje različnih deležnikov, vključno z univerzami, raziskovalnimi inštituti, občinami, podjetji in norveškimi partnerji, je omogočilo uspešno implementacijo projektov in vzpostavitev trajnostnih rešitev.

VIRI: CIRCI, NovIKroG, LFIA-REC, studioKroG, LEAP, REWINNUSE

Skip to content