Pošiljanje pozivov za dopolnitev vlog

17. november 2021 – Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti prispelih vlog v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje se zaključuje.

V skladu z obema javnima razpisoma in razpisno dokumentacijo je v določenih primerih možna dopolnitev vloge v skladu z merili administrativne ustreznosti in upravičenosti. Nosilec programa bo pozive za dopolnitev teh vlog pošiljal v naslednjih dneh. Prijavitelji naj redno spremljajo vsebino poštnega predala v sistemu eMS.

Začetek izvajanja vnaprej opredeljenega projekta KIPSI

4. november 2021 – V novembru je z izvajanjem pričel vnaprej opredeljen projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (akronim: KIPSI). Podprt je s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Projekt v vrednosti 1.607.844,00 EUR bo nosilec projekta Center RS za poklicno izobraževanje skupaj s še desetimi projektnimi partnerji izvajal 30 mesecev, do 30. 4. 2024.

Vnaprej opredeljeni projekt je predlagalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Septembra so ga predhodno odobrile države donatorice ter ga vključile v Aneks II Sporazuma o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov. Vnaprej opredeljeni projekt je oktobra pozitivno ovrednotil Nosilca programa, z izvajanjem pa je pričel 1. 11. 2021. V vnaprej opredeljenem projektu sodeluje 6 institucij iz Slovenije, 3 institucije z Norveške in 2 instituciji z Islandije, vse s področja izobraževanja.

Glavni cilj vnaprej opredeljenega projekta je na partnerskih šolah vzpostaviti pogoje za uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Posebni cilji projekta so: razviti in uvesti šolske strategije za učinkovito izvajanje kombiniranega učenja, podpreti učitelje za načrtovanje in izvajanje kombiniranega izobraževanja ter razvijati digitalne kompetence učiteljev za ustvarjanje in uporabo rešitev e-učenja.

Vnaprej opredeljeni projekt spodbuja sodelovanje med državami donatoricami in Slovenijo, opolnomoči dijake in študente prek njihovega vključevanja v razvoj digitalnih učnih gradiv ter vzpostavlja spletne skupnosti ravnateljev, učiteljev ter IKT strokovnjakov za namen skupnega razvijanja rešitev, vzajemnega učenja in izmenjave izkušenj.

Dostojno delo za vse in Dan za dvojnika

4. oktober 2021 – S projektom Dostojno delo za vse si Zavod RS za zaposlovanje in projektni partnerji Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Norveška uprava za delo in socialno delo (NAV Norge) prizadevajo dvigniti ozaveščenost o dostojnem delu v strokovni in splošni javnosti ter med deležniki na trgu dela. Kot podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih so pripravili prvi Dan za dvojnika v Sloveniji, ki bo potekal 7. in 8. oktobra 2021.

Cilji projekta Dostojno delo za vse so usposobiti javne uslužbence in delodajalce za zagotavljanje pogojev dostojnega dela, okrepiti sodelovanje med vključenimi socialnimi partnerji, deležniki in drugimi udeleženci projekta, uvesti in uveljaviti koncept Dan za dvojnika in izboljšati ozaveščenost o dostojnem delu med najširšim prebivalstvom (splošna javnost).

Z namenom doseganja zastavljenih ciljev se v okviru projekta izvajajo naslednje aktivnosti:
– prenos in uporaba znanj in dobrih praks z Norveške;
– priprava koncepta Dan za dvojnika;
– priprava vsebine in izvedba usposabljanj o dostojnem delu;
– izdelava promocijskega materiala in izdelkov za ozaveščanje o dostojnem delu v Sloveniji;
– organizacija usposabljanja o dostojnem delu za 250 javnih uslužbencev in 250 delodajalcev;
– organizacija konference za ozaveščanje o dostojnem delu;
– načrtovanje in vodenje medijskih kampanj za spodbujanje dostojnega dela v Sloveniji.

Dan za dvojnika je dan, ki ga brezposelni preživi kot dvojnik zaposlenega na delovnem mestu, ki ga želi opravljati, ali v podjetju, v katerem se želi zaposliti. Brezposelni spremlja potek dela v podjetju, spoznava zahteve delovnega mesta in s tem preveri ustreznost svojih predstav o želeni zaposlitvi.

Projekt Dostojno delo za vse se izvaja med 1. 3. 2020 in 31. 8. 2022 v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo, ki ga upravlja Innovation Norway in je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Letna komunikacijska delavnica

22.–23. september 2021 – Urad za finančne mehanizme iz Bruslja je organiziral dvodnevno online komunikacijsko delavnico za predstavnike Nacionalnih kontaktnih točk in ambasad.

Udeleženci delavnice so prisluhnili primerom dobre prakse komunikacijskih aktivnosti v Litvi, Grčiji, Latviji in Estoniji ter predstavitvi jesenske komunikacijske kampanje v organizaciji Urada za finančne mehanizme. Udeleženci so tudi izmenjali ideje o tem, na kakšne načine lahko k še večji uspešnosti kampanje prispevajo Nacionalne kontaktne točke in ambasade.

Opomnik na čimprejšnjo oddajo vlog na javna razpisa obeh programov

21. september 2021 – V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje se 30. septembra 2021 ob 12. uri izteče rok za predložitev vlog.

Oddaja vlog poteka izključno prek elektronskega sistema spremljanja eMS. Nosilec programa poziva prijavitelje, da z oddajo prijav v eMS ne čakajo na zadnji dan, ampak jih oddajo čim prej.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnima razpisoma obeh programov in oddajo vlog prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Spremembe razpisne dokumentacije programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

17. september 2021 – Nosilec programa je objavil spremembe razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je spremenjen 1.b del Priročnika za upravičence: O programu in javnem razpisu.

Pri javnem razpisu je dodan dokument z navedbo te spremembe.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Spremembe razpisne dokumentacije programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

14. september 2021 – Nosilec programa je objavil spremembe razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je spremenjen 1.a del Priročnika za upravičence: O programu in javnem razpisu.

Pri javnem razpisu je dodan dokument z navedbo te spremembe.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z javnim razpisom prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content