Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Začetek izvajanja vnaprej opredeljenega projekta Hiša za otroke/Barnahus

Ljubljana, 10. marec 2021 – V februarju je z izvajanjem pričel vnaprej opredeljen projekt Hiša za otroke/Barnahus. Podprt je s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Projekt v skupni vrednosti 1.583.588 EUR izvaja Ministrstvo za pravosodje, trajal pa bo 30 mesecev, in sicer do 31. 7. 2023.

Pobudo Ministrstva za pravosodje o vzpostavitvi Hiše za otroke sta tako Slovenija kot Norveška prepoznali kot pomembno, ki bi služila kot vodilni primer kako medinstitucionalno sodelovanje in krepitev zmogljivosti prispevata k izboljšanju kakovosti javnih storitev. Pobuda je bila tako vključena kot vnaprej opredeljen projekt že v zasnovo programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Vnaprej opredeljen projekt je v januarju 2021 prejel pozitivno oceno Nosilca programa, z izvajanjem pa je pričel februarja 2021.

Glavni cilji projekta

V okviru projekta Hiša za otroke bo Ministrstvo za pravosodje v vlogi nosilca projekta uredilo prostore hiše za otroke in zagotovilo njeno pilotno delovanje, v okviru katerega bodo vzpostavili ustrezne protokole dela, priročnike in vzpostavili osnove za timsko delo v hiši za otroke. Zagotovljena bodo tudi vsa potrebna usposabljanja za strokovnjake, ki bodo delali v hiši, ter za strokovnjaki vseh sodelujočih institucij. V okviru projekta so predvidene tudi kampanje za ozaveščanje in senzibilizacijo splošne javnosti o problematiki zlorabe otrok, pa tudi o sami hiši za otroke, saj je za njeno uspešno delo nujno zaupanje javnosti. S pomočjo projekta bodo tako izpolnjeni ključni pogoji, da bo hiša za otroke v Sloveniji lahko zaživela in delovala v skladu s standardi kakovosti mednarodno priznanega modela Barnahus.

Islandski model hiše za otroke – Barnahus

Islandski model hiše za otroke – Barnahus, je bil prepoznan kot najustreznejši model izvajanja določb Lanzarotske konvencije (Konvencija o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo). Prva hiša za otroke je začela delovati leta 1998 na Islandiji. Osnovni namen modela Barnahus je, da se otrok izogne ponavljajočim razgovorom s predstavniki različnih služb na različnih lokacijah, tako da se zagotovi sodelovanje med ustreznimi sodnimi, socialnimi in zdravstvenimi akterji na otrokom prijazni lokaciji.

Komplementarnost

Projekt pod okriljem Norveškega finančnega mehanizma je komplementaren s skupnim projektom Generalnega direktorata Evropske komisije za podporo strukturnim reformam in Sveta Evrope  za podporo pri izvedbi modela Barnahus v Sloveniji, ki se izvaja v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje.

Skip to content