Program Izobraževanje – krepitev človeških virov

Program Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala in baze znanja je namenjen krepitvi človeškega kapitala ter podpori razvoja kompetenc za 21. stoletje, razvoju kreativne ekonomije (industrije), boljši povezanosti izobraževanja in usposabljanja z realnim okoljem, razvoju podpornih ukrepov za vključevanje v življenje in delo posebnih skupin, ki so izključene ali imajo slabši dostop do podpornih sistemov. Nadalje program spodbuja razvoj ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na lokalni ravni ter krepi institucionalne zmogljivosti za dobro upravljanje, medsektorsko in medresorsko sodelovanje. Program vključuje tri programska področja:

  • izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade,
  • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
  • dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost.

Kot programska partnerja iz države donatorice pri izvajanju programa sodelujeta Norveški direktorat za visoko šolstvo in veščine (HK-dir – Norwegian Directorate for Higher Education and Skills, prej imenovan Norveška agencija za mednarodno sodelovanje in izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu oz. DIKU Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education) ter Nacionalna agencija za mednarodne zadeve, Lihtenštajn (AIBA – National Agency for International Education Affairs).

Za izvajanje programa je namenjenih 13,5 milijona EUR sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

O programu Izobraževanje – krepitev človeških virov (v angleškem jeziku)

Zasnova programa in Sporazum o programu sta objavljena med pravnimi podlagami.