Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Svetovanje potencialnim prijaviteljem na javni razpis v okviru programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov

5. avgust 2021 – Nosilec programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov k dosedanji podpori potencialnim prijaviteljem dodaja še možnost svetovanja v primeru obsežnejših vprašanj ali dilem pri prijavi na javna razpisa v okviru obeh programov.

Če se kljub seznanitvi z razpisno dokumentacijo javnega razpisa v okviru programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov in dokumentom Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori, ki ga tedensko posodabljamo, še vedno soočate z vprašanji in dvomi, Nosilec programa nudi možnost svetovanja. Svetovanje  je namenjeno vsem potencialnim prijaviteljem na javni razpis in usmerjeno v boljše razumevanje javnega razpisa, njegovih ciljev, kazalnikov rezultatov in neposrednih učinkov.

Svetovanje glede javnega razpisa in priprave projektnih predlogov za prijavo bo potekalo med 9. in 20. avgustom ter 1. in 20. septembrom 2021 prek spletne platforme Zoom. Zadnji rok za prijavo na svetovanje je 10. september 2021. Svetovanju za posamezen projekt bo namenjena največ ena ura. Ob prijavi prijavitelj Nosilcu programa obvezno posreduje tudi kratek povzetek projekta (2–3 strani), ki naj vključuje naslednje elemente:

  • program, rezultat in neposredni učinek na katerega prijavlja projekt;
  • višino zaprošenih sredstev;
  • trajanje projekta;
  • projektne partnerje;
  • aktivnosti;
  • opis kako projekt prispeva h kazalnikom rezultatov in neposrednih učinkov, cilju neposrednega učinka ter skladnost projekta z usmeritvam izbranega rezultata in neposrednega učinka;
  • vprašanja, o katerih se želite posvetovati.

Za prijavo na svetovanje prijavitelj (bodoči nosilec projekta) piše na e-naslov Nosilca programa: nor_egp.svrk@gov.si. Zaželeno je, da se prijavitelju na svetovanju pridružijo tudi predstavniki projektnih partnerjev.

Skip to content