Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

O IZZIVIH IN REŠITVAH NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, PODNEBNIH SPREMEMB IN OKOLJA

Ljubljana, 4. in 5. julij 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v okviru priprave progama »Krepitev človeških virov« ter programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« izvedla posvetovanja s ključnimi deležniki.

Pred pričetkom izvajanja programov v okviru Norveškega finančnega mehanizma in  Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) mora SVRK v vlogi nosilca programov pripraviti zasnovi obeh programov (t.i. Concept Note), na podlagi katerih bosta sklenjena Sporazuma o programu. V sodelovanju z ministrstvi in regionalnimi razvojnimi agencijami je SVRK do sedaj že izvedla analizo trenutne situacije in potreb ter identificirala potencialne izzive v povezavi z glavnim ciljem vsakega programa.

Eden od nadaljnjih korakov priprave zasnove vsakega programa je tudi posvetovanje s ključnimi deležniki, ki ga je SVRK organizirala 4. in 5. julija 2018 v Ljubljani. Namen posvetovanj je bila predstavitev procesa programiranja, izzivov in predlaganih strategij. Udeležencem je bila zadana naloga, da identificirajo glavne probleme in možne rešitve posameznega programa.

Poleg predstavnikov Nosilca programa, programskih partnerjev iz držav donatoric (Norveški center za mednarodno sodelovanje v izobraževanju in Norveška agencija za okolje), Urada za finančne mehanizme, Nacionalne kontaktne točke, Veleposlaništva Norveške iz Budimpešte in Evropskega Wergeland Centra  je na posameznem posvetovanju sodelovalo še okoli 40 predstavnikov raznovrstnega nabora ključnih institucij iz javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe s področja izobraževanja (4. julij) in okolja (5. julij).

Udeleženci so na posvetovanju za program »Krepitev človeških virov« razpravljali o izzivih in rešitvah izboljšanja kompetenc učiteljev in drugih strokovnjakov vpetih v formalno oziroma neformalno izobraževanje, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, vstopa mladih na trg dela, prekarnih delavcev ter medresorskega in medsektorskega sodelovanja. Na posvetovanju za program »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« so sodelujoči rešitve iskali na področju obnavljanja ekosistemov in uporabe ekosistemskih storitev, krožnega gospodarstva, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti.

Zaključki posvetovanj predstavljajo pomemben prispevek za pripravo zasnov obeh programov, ki ju bo Nosilec programa skupaj s programskimi partnerji iz držav donatoric in Uradom za finančne mehanizme pripravil in uskladil ter predložil predstavnikom donatorskih držav v potrditev. Zasnovi programa bosta služili kot temeljna dokumenta za podpis Sporazumov o programu, ki bosta določila način izvajanja posameznega programa in osnovo za pripravo javnega razpisa.

Fotogalerija

Skip to content