Program Krepitev človeških virov

Program Krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala in baze znanja je namenjen krepitvi človeškega kapitala ter podpira razvoj kompetenc za 21. stoletje, boljšo povezanost izobraževanja in usposabljanja z realnim okoljem, razvoj podpornih ukrepov za vključevanje v življenje in delo posebnih skupin, ki so izključene ali imajo slabši dostop do podpornih sistemov. Nadalje program spodbuja razvoj ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na lokalni ravni ter krepitev institucionalnih zmogljivosti za dobro upravljanje, medsektorsko in medresorsko sodelovanje. Program vključuje tri programska področja:

  • Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništva in podjetništvo za mlade,
  • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
  • Dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost.

Kot programski partner iz države donatorice pri izvajanju programa sodeluje Norveška agencija za mednarodno sodelovanje in izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education).

V okviru programa se bo izvajala tudi shema majhnih donacij Shema za mobilnost in mala partnerstva. Namen sheme je spodbuditi bilateralno izmenjavo dijakov, študentov in učiteljev ter krepiti institucionalno sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja s podporo razvoju malih partnerskih projektov.

Za izvajanje programa je namenjenih 13,5 milijona EUR sredstev finančnih mehanizmov. Program se sofinancira iz obeh finančnih mehanizmov; shema majhnih donacij iz Finančnega mehanizma EGP 2014–2021, preostali del programa pa iz Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021.