Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javni razpis Sklada za civilno družbo za srednje in velike projekte

Nosilec razpisa: Upravljavec sklada – konzorcij CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto
Sredstva: 1.530.000,00 EUR
Rok za prijavo: 11. december 2019 do 12. ure

Na javnem razpisu Sklada za civilno družbo za srednje in velike projekte je višina razpoložljivih sredstev 780.000,00 EUR za srednje projekte (20.000,00 – 60.000,00 EUR) in 750.000,00 za velike projekte (60.001,00 – 120.000,00 EUR).

Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

  • demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • okolje in podnebne spremembe.

Roki za oddajo projektnih predlogov – prijava je dvostopenjska:

Rok za oddajo projektnih idej: 11. december 2019 do 12. ure
Rok za oddajo celovite projektne prijave: 10. april 2020 oz. 1 mesec po prejemu sklepa o uvrstitvi v 2. fazo. Rok podaljšan do 30. 4. 2020 do 12.00.

Organizacija lahko prijavi samo en projekt v okviru tega razpisa. Ni pa omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija lahko partnerica.

Maksimalni delež donacije na projekt: 90 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Najmanj 10 % upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelj in/ali njegovi partnerji iz lastnih sredstev. Lastni prispevek se lahko v celoti zagotovi v denarju ali pa delno v denarju (najmanj 50 %) in delno s prostovoljskim delom (največ 50 %).

Trajanje projekta: najmanj 12 in največ 24 mesecev.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji. Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatoric – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

Upravljavec sklada bo v podporo prijaviteljem organiziral delavnice po celi Sloveniji.

Vse podrobnejše informacije o razpisu in dokumentacija so na voljo na spletni strani programa.

Skip to content