Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Drugi razpis Sklada za zaposlovanje mladih

Nosilec razpisa: ECORYS Polska in JCP
Sredstva: 11.500.000 EUR
Rok za prijavo: 5. januar 2021

Objavljen je drugi razpis Sklada za zaposlovanje mladih, v vrednosti 11.500.000 EUR. Rok za prijavo je 5. januar 2021, do 12:00. Razpis je dostopen na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih in na spletni strani upravljavca sklada – ECORYS Polska.

Brezposelnost mladih predstavlja izziv celotni Evropi – mladi se soočajo z revščino, onemogoča jim polno sodelovanje v družbi, vpliva lahko tudi na njihovo zdravje, dobro počutje in poklicno prihodnost. Zato je treba iskati skupne evropske rešitve.

Države donatorice, Islandija, Lihtenštajn in Norveška, so leta 2017 ustanovile Sklad za zaposlovanje mladih, vreden 60,6 milijona EUR, da bi institucijam v Evropi pomagale poiskati nove načine zmanjšanja brezposelnosti mladih. Sklad trenutno podpira 25 projektov, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih v 15 državah upravičenkah in na Irskem, v Italiji in Španiji.

V okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov (»odklepanje potenciala mladih«), s čimer bo na voljo 11,5 milijona EUR za pobude s katerimi bi bil zagotovljen dostop do zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja.

Katera področja bodo podprta?

Z novim razpisom bodo financirana tri glavna področja podpore:

 • inovacije in proučevanje: projekti, ki se osredotočajo na nove, poskusne rešitve za boj proti brezposelnosti med ciljnimi skupinami in na povečanje števila trajnostnih delovnih mest za mlade;
 • prenos znanja, spretnosti in dobrih praks: projekti, ki se osredotočajo na prenos znanja in dobrih praks o pobudah za zaposlovanje mladih po evropskih državah s ciljem ustvariti bolj kakovostna delovna mesta in nižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi znotraj ciljnih skupin;
 • analize in raziskave: transnacionalne raziskovalne mreže, ki izmenjujejo ideje, teorije, prakse in izkušnje o tem, kako oceniti in izvesti študije učinka pobud, namenjenih obravnavi zaposlovanja mladih; kot tudi skupne prijave sodelujočih raziskovalnih institucij, ki načrtujejo povečanje svojih zmogljivosti s podporo doktorskim kandidatom na področju študij vplivov. Posebne prioritete Sklada so tudi transnacionalne analize in ocene posegov, usmerjene v starejše (25+) NEET, mlade matere NEET, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine, pa tudi raziskave o učinkih pandemije COVID-19 na ciljne skupine.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Za upravičenega projektnega partnerja šteje vsak javni ali zasebni, gospodarski ali negospodarski subjekt in nevladna organizacija, ki je ustanovljen kot pravna oseba, vključno z (a ne omejeno na):

 • občine;
 • regije;
 • organizacijske enote vlade, državna podjetja, državne organizacije;
 • organizacije civilne družbe, neprofitne organizacije, fundacije;
 • zadruge;
 • gospodarska podjetja;
 • javne in zasebne izobraževalne ter raziskovalne ustanove;
 • organizacije za podporo podjetjem (inkubatorji, zagonski centri itd.);
 • socialni partnerji.

Kakšen je postopek prijave?

Za izvajanje Sklada za zaposlovanje mladih je odgovoren upravljavec sklada (Ecorys Polska in JCP Italy). Prijavo je potrebno oddati preko elektronskega sistema upravljavca sklada. Obvezna je prijava v sistem EGREG.

Rok za predložitev prijav je 5. januar 2021, do 12h.

Več o Skladu za zaposlovanje mladih je na voljo na spletni strani sklada in na strani Youth Emploment Magazine.

Več informacij o skladu in razpisu je na voljo na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih in na spletni strani upravljavca sklada – ECORYS Polska. Vsa vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na uradni e-poštni naslov programa eeagrants@ecorys.com ali pokličite upravljavca sklada na telefon +48 22 339 45 40. SVRK ni pristojna za razpis ali pojasnila in tolmačenje razpisne dokumentacije.

Skip to content