Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Za integracijo načela enakosti spolov 1,7 milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma

Ljubljana, 8. marec 2016 – V Sloveniji so se v začetku leta končali še zadnji projekti, sofinancirani iz Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma, v okviru katerih smo veliko pozornosti in sredstev namenili tudi enakosti spolov. Na področju integracije načela enakosti spolov ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja se je izvajalo 6 projektov v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov, ki so prispevali k izboljšanju stanja na področju enakosti spolov.

V Sloveniji se je v obdobju 2009–2014 pod okriljem omenjenih finančnih mehanizmov izvajalo pet programov, eden od njih je bil Program Norveškega finančnega mehanizma, pod okrilje katerega spada tudi enakost spolov. Program je omogočil razvoj in preizkušanje novih inovativnih pristopov in ukrepov, ki temeljijo na lokalnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in lokalnimi skupnostmi. Na nacionalni ravni se je osredotočil tudi na krepitev zmogljivosti udeleženih institucij in usposabljanje javnih delavcev v sodelovanju z norveškimi partnerskimi institucijami. Slovenija je sodelovala z Norveškim inštitutom za varovanja zdravja iz Osla.

V tem okviru je program stremel k dvigovanju ozaveščenosti ter pospeševanju raziskav na področju enakosti spolov z osredotočanjem na izpodbijanje neenakih razmerij moči med ženskami in moškimi v odločanju na gospodarskem ter političnem področju. Tako je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na primer izvajalo projekt Uravnotežimo odnose moči med spoloma (Enakost spolov), katerega cilj je bil povečati razumevanje enakih/neenakih razmerij moči med ženskami in moškimi za določanje ustreznih odzivov na neravnovesja, ki so še vedno prisotna v družbi v strukturah moči spolov.

Poleg projekta Enakost spolov se je izvajalo še 5 projektov, vsi s ciljem krepitve ozaveščenosti in pospeševanja raziskav na področju enakosti spolov.
Mirovni inštitut je skupaj s petimi projektnimi partnerji na temelju raziskav identificiral ovire za vstop žensk v politiko na lokalni in nacionalni ravni ter oblikoval mehanizme podpore in predlog nove zakonodaje v okviru projekta Osvojiti politično enakost z novimi imeni ali OPENN. Na podlagi izkušenj norveškega partnerja je bila oblikovana mreža lokalnih političark, mentorski model in platforma podpore.

Ob tem so vodili tudi projekt Očetje in delodajalci v akciji ali krajše ODA, kjer so odkrivali, kako mladi zaposleni očetje, tako na vodstvenih položajih kot v vseh oblikah prekarnih zaposlitev, usklajujejo plačano delo in skrb za otroka ter s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo.

Mrežo za enake možnosti – MEMA ali Network MEMA je vodila Gospodarska zbornica Slovenije, v okviru projekta pa so nastali predlogi za ukrepe za bolj enakopravno zastopanost žensk v gospodarstvu in na drugih položajih odločanja. V sodelovanju z norveškim partnerjem je bil razvit multimedijski portal in model podpornega centra za inovativne gospodarske enote žensk.

Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu je polni naslov projekta s kratico EQPOWEREC v domeni Univerze v Ljubljani. Projekt je s svojimi aktivnostmi pripomogel k povečani ozaveščenosti o enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju med političnimi odločevalci, kadrovskimi strokovnjaki, menedžerji, študentkami in splošno javnostjo. Povezal je raziskovalno delo, prenos in razširjanje praks ter znanja in razvoj novih rešitev.

Peti projekt nosi naslov Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov, poznamo ga pod kratico GEQUAL. Projekt je vodil Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani naslovil pa je izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe. Posebna pozornost je bila namenjena novim, inovativnim ukrepom usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter aktualnim izzivom, kot so staranje prebivalstva, aktivno očetovstvo in spodbujanje večje zastopanosti žensk na zahtevnejših, vodilnih in s tem tudi bolje plačanih položajih.

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se veselimo uspešno zaključenih projektov in njihovih pozitivnih premikov na področju enakosti spolov. Eden od pomembnih rezultatov programa je tudi povečano sodelovanje tako med različnimi partnerji znotraj države, kot tujimi iz držav donatoric, saj se ključni premiki v družbi dogajajo le v partnerskem sodelovanju, in to čim širšega kroga ljudi.

FOTO: STA in Metina lista

Skip to content