Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

StudioKroG ob Svetovnem dnevu okolja predstavlja kako živeti z omejenimi naravnimi viri in neomejenimi kapacitetami inovativnih zelenih rešitev

5. junij 2023 – Ob Svetovnem dnevu okolja so projektni partnerji na novinarski konferenci v rabljenih ladijskih kontejnerjih studioKroG predstavili dobre prakse ohranjanja okolja in trajnostnega razvoja. V teh izrednih časih je postalo jasno, da je skrb za naš planet ključnega pomena, saj se soočamo s številnimi izzivi, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. In ravno zato se je ob Svetovnem dnevu okolja predstavil projekt Studio krožnega gospodarstva – studioKroG, ki bo pripomogel k ustvarjanju bolj trajnostne in odgovorne prihodnosti.

Ob Svetovnem dnevu okolja  razmišljamo tudi o obnovljivih virih energije za trajnostno prihodnost. Prehod na obnovljive vire energije, ki so ključni za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ohranjanje naravnih virov ter prehod v bolj trajnostno prihodnost, je nujen.  Svetovni dan okolja spodbuja in poudarja pomen uporabe obnovljivih virov energije, kot so sončna, vetrna, hidro, geotermalna energija in drugi viri, ki so neizčrpni in imajo manjši vpliv na okolje v primerjavi s fosilnimi gorivi, kar se prezentira tudi v Studiu krožnega gospodarstva (Slovenske Konjice, CPU). Sodelujoči partnerji v projektu studioKroG, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, so na ta dan predstavili najnovejše pristope, ki postavljajo nove standarde na področju trajnostne arhitekture, oblikovanja in gradnje po načelih krožnega gospodarstva.

Notranjost ladijskega kontejnerja, knjižna polica, mare, stoli ura iz cdjev.
Notranjost ladijskega kontejnerja © studioKroG

Studio krožnega gospodarstva je namreč inovativen koncept, ki temelji na načelih krožnega gospodarstva. Krožno gospodarstvo je pristop, ki si prizadeva omejiti porabo naravnih virov, zmanjšati odpadke, spodbujati recikliranje in ponovno uporabo materialov. Ta pristop temelji na zamisli, da se lahko izdelki, materiali in viri uporabljajo v neskončnih krogih, s čimer se zmanjšuje negativen vpliv na okolje. Projekt Studio krožnega gospodarstva je zasnovan z namenom, da postane zgled trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva za druge lokalne skupnosti. S tem projektom si prizadevamo za vzpostavitev celovitega okoljskega in gospodarskega sistema, ki bo spodbujal zmanjšanje odpadkov, ponovno uporabo in recikliranje ter spodbujal lokalno zaposlovanje in gospodarsko rast. V okviru projekta Studio krožnega gospodarstva so vzpostavili inovativno infrastrukturo, ki omogoča boljše razumevanje krožnega gospodarstva, spodbuja lokalno proizvodnjo in ponovno uporabo materialov. Cilj je doseči popolno ponovno rabo virov in zmanjšanje odpadkov na minimum.

Dr. Klavdija Rižnar iz Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj, ki je nosilec projekta,  je predstavila projekt, cilje in spreminjanje paradigme v kontekstu, da krožno gospodarstvo predstavlja premik od tradicionalnega linearnega modela (proizvodnja, uporaba, odstranitev) k modelu, ki poudarja obnovljivost virov in ohranjanje materialov v krogu. Pomembno je razumeti, da krožno gospodarstvo zahteva spremembo načina razmišljanja in delovanja ter premislek o celotnem življenjskem ciklu izdelkov.

Mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina, ki je partner v projektu in aktivno sodeluje v praksi s štirimi ladijskimi kontejnerji v zbirnem centru OKP, kjer deluje tudi CPU. Poudaril je, da imajo kot izvajalec javne službe pomembno vlogo v celovitem sistemu krožnega ravnanja z viri, predvsem iz vidika potrebe po  zmanjšanju odpadkov in učinkoviti rabi virov. Ključno načelo krožnega gospodarstva je namreč zmanjšanje količine odpadkov in učinkovita raba virov, kar zmanjša potrebo po rabi energije. Namesto, da bi materiali končali kot odpadki, jih je treba ohraniti v krogu uporabe, zato je potrebno vzpostaviti njihovo pravilno izvorno ločevanje in preusmeritev v uporabo snovnih tokov, kot ga prikazuje koncept StudioKroG.

Tri osebe za kuhunjskim pultom v ladijskem kontejnerju.
Notranjost ladijskega kontejnerja © studioKroG

Polona Kukovec Lakota iz Razvojno raziskovalnega centra Ormož je orisala pomen izobraževanja in ozaveščanja na področju krožne rabe virov. Za uspešno uveljavljanje krožnega gospodarstva je namreč pomembno izobraževanje in ozaveščanje tako posameznikov kot tudi organizacij. Poudarek je na razumevanju koncepta krožnega gospodarstva, spodbujanju trajnostnega načina življenja, ozaveščanju o pomembnosti zmanjšanja odpadkov in učinkovite rabe virov.

Dr. Marinka Vovk iz CPU je kot investicijski partner studioKroG predstavila praktične primere krožne rabe virov v dveh povsem prenovljenih (rabljenih) ladijskih kontejnerjih, ki prezentirajo ponovno uporabo (»RE-USE«), »waste design« in industrijsko simbiozo, kar se v praksi kaže v designu izdelkov, ki so narejeni iz odpadkov. Gre za prepričljiv dokaz možne ponovne uporabe, kjer je uporabljeno samo to, kar že obstaja.  Nameščene solarne celice na kontejnerju, ki vizualno to skoraj ni več, so prvi primer ponovne uporabe tega odpadka po sistemu industrijske simbioze  z družbo Zeos d.o.o. Zato je prispevek projekta tudi na področju obnovljivih virov energije, ki so ključni za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Razkrila je multiplikativno uporabo obnovljenih ladijskih kontejnerjev v dizajnu, ki omogoča ustvarjanje trajnostnih in privlačnih prostorov brez uporabe deviških materialov in razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji.

Sončne celice na strehi ladijskega kontejnerja © studioKroG

StudioKroG je tako vodilna sila v preoblikovanju kontejnerjev v unikatne bivalne enote, pisarne, kavarne, turistične info-točke in druge funkcionalne prostore za različne ciljne skupine. Predanost trajnosti in vizionarski pristop vključujeta uporabo obnovljivih materialov, energijsko učinkovite rešitve in ohranjanje naravnega okolja, kar je tudi namen svetovnega dneva okolja za ves planet.

Povzeto po izjavi za javnost: dr. Klavdija Rižnar (ZRS Bistra Ptuj) in dr. Marinka Vovk (CPU d.o.o.)

Skip to content