Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sodelovanje za zdravje Romov ali SORO

Na Ljudski univerzi Kočevje so uspešno pridobili sredstva na javnem razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za izvedbo projekta Sodelovanje za zdravje Romov ali SORO. Z njim želijo prispevati k zmanjševanju razlik v zdravju med romsko in splošno populacijo. Glavna cilja projekta sta med drugim tudi umestitev financiranja mobilne zdravstvene službe v romskih naseljih v sistem javnega financiranja in trajnost dela romskega koordinatorja.

V jugovzhodni Sloveniji, natančneje v Občini Kočevje in Mestni občini Novo mesto, živi približno 1440 Romov, ki predstavljajo skupino prebivalstva s povečanim tveganjem za zdravje. Na njihov slabši zdravstveni položaj vplivajo obstoječe socialne in ekonomske okoliščine, kot so neustrezno bivalno okolje, slabe socialne mreže, neizobraženost in brezposelnost Romov, ključni pa so tudi dejavniki, povezani z zdravim življenjskim slogom prebivalcev. Večina romske populacije namreč živi v neprimernih življenjskih razmerah, s čimer so povezani neustrezna higiena, slaba prehrana, kajenje, uživanje drog in telesna neaktivnost. To so dejavniki, ki neposredno zvišujejo izpostavljenost tveganja za njihovo zdravje. Poleg omejenega dostopa do zdravstvenega varstva se je kot težava, s katero se spopadajo Romi, izkazala tudi neučinkovita komunikacija s strokovnim osebjem, prav tako pa stopnjo njihove zdravstvene ogroženosti povečujeta slabo prepoznavanje bolezenskih znakov in posledično nizka uporaba preventivnih storitev med romsko populacijo. V okviru projekta bodo izvajali različne programe:

Usposabljanje za zdravstvene delavce in strokovno javnost; Predstavitev zdravstvenega sistema in zdravstvenega zavarovanja; Zdravju koristna živila; Zdravstveno varstvo romskih predšolskih otrok; Širjenje zdravega življenjskega sloga z namenom preprečevanja odvisnosti.

Z razvojem preventivnih programov se bo romska populacija na področju Občine Kočevje in Mestne občine Novo mesto seznanila z dejavniki tveganja zdravja in se aktivno vključevala v preventivne oblike zdravstvenega varstva. V sklopu projekta bodo razvili tudi program zdravniške oskrbe na terenu v romskih naseljih, s čimer bodo Romom ponudili dostopnejše zdravstvene storitve in preventivne dejavnosti. S projektom želijo izboljšati tudi komunikacijo javnih delavcev, ki delajo z Romi, in uskladiti ter povečati medinstitucionalno sodelovanje.

V sklopu projekta bodo poleg programov in razvoja mobilne zdravstvene službe izvajali tudi promocijsko kampanjo za osveščanje Romov o pomenu zdravja in zdravega načina življenja.

Skip to content