Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razpis za povrnitev potnih stroškov pri iskanju projektnih partnerjev v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo

Innovation Norway, ki v imenu Urada za finančne mehanizme upravlja program Socialni dialog – dostojno delo, je pred kratkim objavil Razpis za povrnitev potnih stroškov pri iskanju projektnih partnerjev. Cilj Razpisa za povrnitev potnih stroškov je olajšati vzpostavitev bilateralnih partnerstev med upravičenimi subjekti v državah upravičenkah in Norveški z namenom priprave skupnih projektnih vlog za financiranje v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo.

Za financiranje lahko zaprosijo subjekti iz držav upravičenk in Norveške. Več informacij o pogojih in prijavi je v Razpisu za povrnitev potnih stroškov, ki je dostopen na spletni strani Innovation Norway.

Korak 1 – Prijava: Spletni obrazec za prijavo je na tej povezavi. Pred potovanjem je potrebna pisna odobritev upravljavca sklada Innovation Norway! Vloge za povrnitev potnih stroškov se lahko vlaga do porabe razpoložljivih sredstev.

Korak 2 – Izplačilo sredstev in poročanje: podpora sledi načelu povračila stroškov. Izdatke krije vlagatelj iz lastnih sredstev, zahtevek za povračilo se mora vložiti Innovation Norway po potovanju. Zahtevek za povračilo lahko najdete tukaj.

Vsa vprašanja v zvezi z dotičnim razpisom in s programom Socialni dialog – dostojno delo je potrebno nasloviti na uradni e-poštni naslov programa: decentwork@innovationnorway.no

O programu Socialni dialog – dostojno delo

Cilj programa Socialni dialog – dostojno delo je okrepljeno tristransko sodelovanje med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanje dostojnega dela. Program bo podprl socialni dialog in prispeval k temu, da bodo države upravičenke bolj usposobljene za reševanje izzivov ob morebitni brezposelnosti ter da se vzpostavijo primerne delovne prakse in izboljša uveljavljanje zakonodaje in politik o dostojnem delu in socialnem dialogu. Program bo poskušal spodbuditi in razviti dolgoročno sodelovanje med Norveško in državami upravičenkami. V imenu Urada za finančne mehanizme program Socialno dialog – dostojno delo upravlja Innovation Norway.

Innovation Norway trenutno pripravlja razpis za predloge projektov, katerega bo objavil v vsaki državi upravičenki.

Program je strukturiran glede na naslednje rezultate:

  1. Izboljšani socialni dialog in sodelovanje – poudarek je na krepitvi zmogljivosti socialnih partnerjev za sodelovanje v tristranskem in dvostranskem socialnem dialogu s prenosom najboljših praks in usposabljanja. Projekti za krepitev zmogljivosti lahko segajo od zelo neposrednih ukrepov, npr. vzpostavijo strukture za socialni dialog in podpirajo sklenitev kolektivnih pogodb, do bolj posrednih ukrepov, kot je ustvarjanje okolju prijaznega socialnega dialoga, npr. za razpravo o neprijavljenem delu in socialnem dampingu. Projekti se lahko osredotočajo tudi na povečanje zmogljivosti socialnih partnerjev na nacionalni ravni za sodelovanje v socialnem dialogu na ravni EU in seznanjanje akterjev z zakonodajo EU in vpliv, ki ga ima na njihovo delo.
  2. Okrepljeno izvajanje agende za dostojno delo (pravični in dostojni delovni pogoji) – poudarek je na financiranju projektov na nacionalni in sektorski ravni s ciljem uporabe dvostranskega in tristranskega dialoga pri izvajanju agende za dostojno delo in ozaveščanja o koristi dostojnega dela, npr. ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, enakost spolov in nediskriminacija, odnos do zdravja in varnosti, poznavanje pravic in obveznosti ter boj proti neprijavljenemu delu in socialnemu dampingu (prekrški, povezani z delom). Program bo podpiral dejavnosti ozaveščanja in usposabljanja o temah dostojnega dela, ki naslavljajo npr. osebje socialnega partnerja, služb za zdravje in varnost pri delu ter inšpektorje za delo. Poleg tega bo podprto sodelovanje med javnimi organi v državah upravičenkah in na Norveškem, zlasti med organi za nadzor dela.
  3. Olajšani dostop do zaposlitve – cilj je izboljšati sodelovanje med socialnimi partnerji in javnimi oblastmi glede izzivov na trgu dela s podpiranjem dejavnosti, ki olajšujejo dostop do zaposlitve, tudi za mlade in ranljive skupine, kot so ženske, starejši in invalidi. Te dejavnosti so lahko v obliki aktivnih ukrepov politike trga dela, vseživljenjskega učenja in dejavnosti, povezanih z izzivi trga dela (delitev izkušenj in ozaveščanje). To področje je omejeno na naslednje države, ki so izrazile potrebe in izzive v zvezi z dostopom do zaposlitve: Češko, Estonijo, Madžarsko, Poljsko, Romunijo in Slovaško.

Vsa vprašanja v zvezi s programom Socialni dialog – dostojno delo je potrebno nasloviti na uradni e-poštni naslov programa: decentwork@innovationnorway.no

Skip to content