Socialni dialog - dostojno delo

Program se osredotoča na krepitev tristranskega dialoga med delodajalci, sindikati in javnimi organi ter na spodbujanje dostojnega dela. Program Socialni dialog – dostojno delo v imenu držav donatoric izvaja Innovation Norway.

Cilj programa Socialni dialog – dostojno delo je okrepljeno tristransko sodelovanje med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanje dostojnega dela. Program bo podprl socialni dialog in prispeval k temu, da bodo države upravičenke bolj usposobljene za reševanje izzivov ob morebitni brezposelnosti ter da se vzpostavijo primerne delovne prakse in izboljša uveljavljanje zakonodaje in politik o dostojnem delu in socialnem dialogu. Program bo poskušal spodbuditi in razviti dolgoročno sodelovanje med Norveško in državami upravičenkami. V imenu Urada za finančne mehanizme program Socialno dialog – dostojno delo izvaja Innovation Norway.

Program je strukturiran glede na naslednje rezultate:

  1. Izboljšani socialni dialog in sodelovanje – poudarek je na krepitvi zmogljivosti socialnih partnerjev za sodelovanje v tristranskem in dvostranskem socialnem dialogu s prenosom najboljših praks in usposabljanja. Projekti za krepitev zmogljivosti lahko segajo od zelo neposrednih ukrepov, npr. vzpostavijo strukture za socialni dialog in podpirajo sklenitev kolektivnih pogodb, do bolj posrednih ukrepov, kot je ustvarjanje okolju prijaznega socialnega dialoga, npr. za razpravo o neprijavljenem delu in socialnem dampingu. Projekti se lahko osredotočajo tudi na povečanje zmogljivosti socialnih partnerjev na nacionalni ravni za sodelovanje v socialnem dialogu na ravni EU in seznanjanje akterjev z zakonodajo EU in vpliv, ki ga ima na njihovo delo.
  2. Okrepljeno izvajanje agende za dostojno delo (pravični in dostojni delovni pogoji) – poudarek je na financiranju projektov na nacionalni in sektorski ravni s ciljem uporabe dvostranskega in tristranskega dialoga pri izvajanju agende za dostojno delo in ozaveščanja o koristi dostojnega dela, npr. ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, enakost spolov in nediskriminacija, odnos do zdravja in varnosti, poznavanje pravic in obveznosti ter boj proti neprijavljenemu delu in socialnemu dampingu (prekrški, povezani z delom). Program bo podpiral dejavnosti ozaveščanja in usposabljanja o temah dostojnega dela, ki naslavljajo npr. osebje socialnega partnerja, služb za zdravje in varnost pri delu ter inšpektorje za delo. Poleg tega bo podprto sodelovanje med javnimi organi v državah upravičenkah in na Norveškem, zlasti med organi za nadzor dela.
  3. Olajšani dostop do zaposlitve – cilj je izboljšati sodelovanje med socialnimi partnerji in javnimi oblastmi glede izzivov na trgu dela s podpiranjem dejavnosti, ki olajšujejo dostop do zaposlitve, tudi za mlade in ranljive skupine, kot so ženske, starejši in invalidi. Te dejavnosti so lahko v obliki aktivnih ukrepov politike trga dela, vseživljenjskega učenja in dejavnosti, povezanih z izzivi trga dela (delitev izkušenj in ozaveščanje). To področje je omejeno na naslednje države, ki so izrazile potrebe in izzive v zvezi z dostopom do zaposlitve: Češko, Estonijo, Madžarsko, Poljsko, Romunijo in Slovaško.

Predstavitev programa (dokument je v angleškem jeziku)

  • Vsa vprašanja v zvezi s programom Socialni dialog – dostojno delo je potrebno nasloviti na uradni e-poštni naslov programa:

    decentwork@innovationnorway.no