Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Predstavitev projekta GoForMura

Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s projektnimi partnerji predstavil projekt Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri (GoForMura), ki je sofinanciran iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014. Poleg Gozdarskega inštituta, ki je nosilec projekta, kot partnerji v projektu sodelujejo tudi Zavod za gozdove Slovenije, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine in norveški partner Norwegian Institute for Nature Research.

Projekt naslavlja dva gozdna habitatna tipa v neugodnem stanju. Zaradi ukrepov na Muri in na kmetijskih zemljiščih v 60. in 70. letih, poplavne hrastovo-jesenovo-brestove gozdove ogroža znižanje ravni podtalnice in skrajšano obdobje trajanja poplav. Neugodno stanje habitatnega tipa obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja pa je posledica neustreznega gospodarjenja. Izginjanje vodnih in močvirnih habitatov tako ogroža dvoživke. Izginjanje hrasta in variabilna količina mrtvega lesa pa ogroža obstoj nekaterih vrst hroščev. V obravnavanih habitatnih tipih sta se pojavili tudi dve novi vrsti, vidra in bober, ki še nista dovolj proučena. Podobno neznano je tudi stanje nekaterih vrst ptic.

Namen projekta GoForMura je proučiti dejavnike, ki vplivajo na oba habitatna tipa in pridobiti več informacij o stanju populacij izbranih vrst dvoživk, hroščev, bobra ter vidre na več lokacijah ob Muri. Na osnovi spoznanj bodo nato izdelani upravljavski načrti za testni območji Murska Šuma in Gornja Bistrica, kjer bodo izvedeni tudi varstveni ukrepi. V okviru projekta bo vzpostavljen tudi monitoring ptic v neznanem stanju in monitoring ukrepov.

Več o projektu

Skip to content