Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Posvetovanje z deležniki v okviru Sklada za civilno družbo

Ljubljana, 29. november 2018 – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS), Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor ter Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD Novo mesto), konzorcij, ki upravlja Sklad za civilno družbo (Active Citizens Fund), je v okviru programiranja organiziral posvetovanja z deležniki.

Podpora civilni družbi je ključna prednostna naloga donatorskih držav Islandija, Lihtenštajn in Norveška pri izvajanju Norveškega in EGP finančnega mehanizma. Za ta namen se bo v vsaki državi upravičenki izvajal Sklad za civilno družbo. Cilj Sklada za civilno družbo je okrepitev civilne družbe in aktivnega državljanstva ter opolnomočenje ranljivih skupin. Cilj je tudi razviti dolgoročno trajnost in krepiti zmogljivost organizacij civilne družbe in celotnega sektorja civilne družbe, da bi okrepili svojo vlogo pri prispevanju k politiki in sistemskim spremembam, spodbujali demokratično participacijo, aktivno državljanstvo in človekove pravice.

Skladu za civilno družbo v Sloveniji je bilo dodeljenih 3.000.000 EUR. Konzorcij CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto, ki ga je Urad za finančne mehanizme izbral za upravljavca sklada, je v okviru programiranja pripravil t.i. »discussion paper«, v katerem so izpostavljene potrebe NVO sektorja v Sloveniji in fokusa na posameznih prednostnih področij.

Udeleženci posvetovanja so po skupinah najprej razpravljali o izzivih in rešitvah po prednostnih področjih oziroma rezultatih (outomes), ki pa so:

  • demokracija, aktivno državljanstvo, transparentnost in dobro upravljanje (rezultat: okrepitev zagovorniške in watchdog vloge NVO);
  • človekove pravice in enaka obravnava (rezultat: povečana podpora za človekove pravice);
  • socialna pravičnost in socialno vključevanje (rezultat: opolnomočene ranljive skupine) in
  • okolje in podnebne spremembe (rezultat: okrepljena civilno udejstvovanje v varovanje okolja/podnebne spremembe).

V drugem delu pa je potekala razprava o potrebah NVO z vidika krepitve kapacitet. Udeleženci so po skupinah obravnavali potrebe NVO sektorja v Sloveniji nasploh, potrebe majhnih, srednjih in velikih organizacij v okviru Sklada za civilno družbo.

Zaključki posvetovanj, bodo pomembno prispevali k nadaljnjemu oblikovanju Sklada za civilno družbo.

Discussion Paper (dokument je v angleškem jeziku)

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za civilno družbo naslovite na upravljavca sklada – CNVOS, Zavod PIP, DRPD Novo mesto!

Skip to content