Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Hiša za otroke (Barnahus)

Programsko področje:

Dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost

Rezultat:

Izboljšane spretnosti za dobro upravljanje in sodelovanje pri zagotavljanju storitev žrtev otrok

Neposredni učinek:

Novi ali izboljšani modeli sodelovanja, pilotno uvedeni v okviru storitev za otroke žrtve ter aktivnosti namenjene dvigu ozaveščenosti

Naziv projekta:

Hiša za otroke

Kratko ime (akronim):

Barnahus

Nosilec projekta:

Ministrstvo za pravosodje

Projektni partnerji:

Partner 1: Javni zavod Hiša za otroke

Začetek projekta:

1. 2. 2021

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

1.563.588,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

1.563.588,00

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavljeni prostori za izvajanje dejavnosti hiše za otroke, zaposlitev ustreznega kadra v hiši za otroke, izvedba usposabljanj za osebje hiše za otroke, zunanje sodelavce in drugo strokovno osebje, izvedba pilotnega delovanja, evalvacija in priprava načrta za nadaljnji razvoj storitve ter izvedba aktivnosti za dvig ozaveščenosti splošne in strokovne javnosti.

Povzetek projekta:

Obstoječi sodni postopki v primeru suma zlorabe otroka v Sloveniji so dolgotrajni in togi. Usklajevanje med pristojnimi institucijami in izmenjava informacij med različnimi vpletenimi strokovnjaki ter dostop do psihosocialne podpore za zlorabljene otroke in njihove družine so nezadostni. Delujočo rešitev za navedene težave ponuja model Barnahus, ki ga kot dobro prakso priznava in promovira Svet Evrope. Splošni cilj projekta je zagotoviti otrokom prijazno pravosodje v skladu z evropskimi direktivami in izboljšati medinstitucionalno sodelovanje v postopkih obravnave zlorabljenih otrok v skladu z modelom Barnahus. Specifični cilji projekta so vzpostaviti pilotno lokacijo in pilotno preizkusiti celovito obravnavo otrok v skladu z modelom Barnahus ter tako na enem mestu zagotoviti učinkovito medinstitucionalno sodelovanje in storitve za strokovno in celovito obravnavo otrok, žrtev kaznivih dejanj; vzpostaviti mrežo usposobljenih strokovnjakov in multidisciplinarnih timov; vzpostaviti sodelovanje in omogočiti prenos znanja in izkušenj pri obravnavi otrok, žrtev in prič kaznivih dejanj; izboljšati dostopnost pomoči za otroke, žrtve in priče kaznivih dejanj; in dvigniti ozaveščenost strokovnjakov, institucij in splošne javnosti o problemu obravnave zlorabljenih otrok.

Skip to content