Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sklad Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za regionalno sodelovanje

Z novo vzpostavljenim Skladom za regionalno sodelovanje v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma Islandija, Lihtenštajn in Norveška podpirajo evropske čezmejne in transnacionalne pobude.

Čezmejno in transnacionalno sodelovanje je ključnega pomena pri iskanju skupnih rešitev za skupne izzive, s katerimi se spoprijema Evropa. Države donatorice – Islandija, Lihtenštajn in Norveška – se tega dejstva dobro zavedajo, zato so v obdobju 2014-2021 povečale obseg sredstev za spodbujanje tovrstnega sodelovanja.

Krepitev regionalnega čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja

Medtem ko je levji delež finančne podpore prek Finančnih mehanizmov prilagojen potrebam in pobudam držav upravičenk in bilateralnemu sodelovanju med državami donatoricami in državami upravičenkami, pa je cilj Sklada za regionalno sodelovanje spodbujati projekte, namenjene krepitvi čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja med državami donatoricami, državami upravičenkami in desetimi državami nečlanicami.

Prednostna področja

Skupna višina sredstev znotraj Sklada znaša 34.5 milijonov evrov in je namenjena za podporo sodelovanju v obliki prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks ter krepitve institucij na prednostnih področjih, opredeljenih v okviru Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021:

  • inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
  • socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
  • okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
  • kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
  • pravosodje in notranje zadeve

Več o prednostnih področjih tukaj.

Sodelovanje med subjekti iz vsaj treh držav

V sofinanciranih projektih čezmejnega ali transnacionalnega sodelovanja sodelujejo države upravičenke in sosednje tretje države. V projektih, ki obsegajo različne dejavnosti, sodeluje več partnerjev iz različnih držav. Upravičenci se morajo prijaviti kot konzorcij, ki ga sestavljajo subjekti iz najmanj treh držav.

Upravičenci do sredstev so subjekti iz sledečih držav:

·         Bolgarija

·         Ciper

·         Češka

·         Estonija

·         Grčija

·         Hrvaška

·         Latvija

·         Litva

·         Madžarska

·         Malta

·         Poljska

·         Portugalska

·         Romunija

·         Slovaška

·         Slovenija

·         Albanija

·         Belorusija

·         Bosna in Hercegovina

·         Črna Gora

·         Makedonija

·         Moldavija

·         Rusija

·         Srbija

·         Turčija

·         Ukrajina

 

Spodnja dokumenta predstavljata pravni okvir, ki ureja delovanje Sklada:

Kaj podpira?

Sredstva bodo projektom dodeljena s ciljem podpreti vključujoči dialog in krepitev čezmejnih in transnacionalnih mrež, krepitev institucij, izmenjavo znanja in politik za spodbujanje inovacij; razvoj trajnostnih struktur sodelovanja med podjetji, javnim sektorjem, civilnim sektorjem in akademsko sfero; dogovore in sodelovanje, ki krepijo in prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti politike in odzivov na skupne evropske izzive.

Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo

Države donatorice prek Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma podpirajo zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropi in krepitev bilateralnih odnosov med Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško ter 15 državami upravičenkami v severni, osrednji in južni Evropi.

Novi sklad predstavlja dodano vrednost za obstoječe financiranje iz Finančnih mehanizmov, saj njunemu delovanju dodaja čezmejno in transnacionalno dimenzijo.

V okviru prvega razpisa je na razpolago 15 milijonov evrov sredstev. Rok prvega kroga razpisa za oddajo projektnih idej je 1. julij 2018, projekti pa naj bi se pričeli izvajati v letu 2019.

Sklad za regionalno sodelovanje bo z delovanjem pričel 24. januarja 2018. Če vas zanima otvoritveni dogodek, pišite na email naslov info-fmo@efta.int.

Javni razpis bo predvidoma objavljen 24. januarja 2018. 

Skip to content