Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

REZULTATI PROJEKTOV SKLADA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH TUDI V SLOVENIJI

28. maj 2020 – Sklad za zaposlovanje mladih je bil ustanovljen leta 2017, da bi prispeval k trajnostni in kvalitetni zaposlitvi mladih v Evropi. Za razliko od običajnih programov, ki jih financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ima ta sklad transnacionalen poudarek – institucijam po vsej Evropi pomaga, da združijo svoja prizadevanja za iskanje novih načinov zmanjševanja brezposelnosti mladih.

Izziv

Skoraj 14 milijonov mladih v Evropi ni zaposlenih ali vključenih v izobraževanje ali usposabljanje. Brezposelnost mladih predstavlja izziv celotni Evropi. Mlade posledično ogroža revščina, onemogočeno jim je polno sodelovanje v družbi, lahko vpliva na njihovo zdravje, dobro počutje ali poklicno prihodnost. Poleg tega, da zapravlja človeški potencial in talent, brezposelnost mladih predstavlja resno grožnjo enakopravnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju v Evropi. Še posebej ranljivi na trgu dela so mladi invalidi in mladi z motnjami duševnega zdravja, saj so običajno dolgotrajno brezposelni in odvrnjeni od iskanja dela.

Sklad za zaposlovanje mladih

Norveški in EGP finančni mehanizem sta bila ustanovljena z namenom zmanjševanja socialnih in ekonomskih razlik v Evropi. Ob prepoznavanju močne povezave med socialno in ekonomsko enakostjo ter udeležbo na trgu dela, se ukrepe za zaposlovanje mladih spodbuja v različnih programih finančnih mehanizmov.

Cilj Sklada za zaposlovanje mladih je posebej podpirati transnacionalne projektne ideje, ki spodbujajo trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih. Glavna ideja sklada je pomagati organizacijam po vsej Evropi, da združijo svoja prizadevanja pri iskanju novih načinov reševanja skupnih težav, kot je brezposelnost mladih. To je skladno s strategijo Evropa 2020 in kohezijsko politiko EU, ki upošteva ključno vlogo regij in čezmejnega sodelovanja za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Sklad podpira to politiko s financiranjem transnacionalnih konzorcijev, ki sodelujejo pri skupnih izzivih in se preko dialoga in izmenjave dobrih praks učijo drug od drugega, kar vodi k medsebojnemu in hitremu učenju ter ponovni uporabi uspešno preizkušenih rešitev.

60,6 milijona EUR vreden Sklad za zaposlovanje mladih dopolnjuje tudi pobudo za zaposlovanje mladih, ki je glavni program financiranja EU za lažje izvajanje t.i. »jamstva za mlade« (Youth Guarantee) – zaveze vseh držav članic EU, da mladim zagotovijo kakovostno ponudbo zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja.

Ciljna skupina tega sklada so mladi med 15 in 29 letom, s posebnim poudarkom na mladih med 25 in 29 letom.

Projekti

Podprtih 26 projektov, z udeleženci iz 25 držav, ima namen  v izobraževanje ali usposabljanje vključiti 15.000 mladih, podpreti 14.000 mladih pri aktivnem iskanju zaposlitve, ustvariti 3.000 delovnih mest v nevladnih organizacijah, socialnih podjetjih in na običajnem trgu dela, ter pomagati 1.800 mladim ustanoviti lastno podjetje. Projekti so osredotočeni na inovacije in raziskovanje; prenos znanja, izkušenj in dobrih praks; ter na analize in raziskave – vključno s transnacionalnimi raziskavami.

Projektni učinki, rezultati in cilji se bodo odrazili tudi v Sloveniji, saj slovenske institucije sodelujejo v  kar 5 projektih, predstavljeni v nadaljevanju, bodisi kot vodilni ali kot upravičeni partnerji.

SOCIALNEET_Od organizacij civilne družbe do socialnega podjetništva. Boj proti brezposelnosti mladih in reševanje potreb NEET-ov.

1,7 milijona EUR | 9 partnerjev | 36 mesecev (12. 4. 2019 – 30. 9. 2021)

Partnerji v projektu SOCIALNEET so v sedmih državah vzpostavili čezmejno strokovno sodelovanje in pripravljajo mlade na delovna mesta v socialnih podjetjih preko usposabljanja in krepitve zmogljivosti za organizacije civilne družbe in podjetja, ki pripadajo socialnemu gospodarstvu. Usmerjeni so v naslednje sektorje: kultura in turizem, zdravstveno varstvo, kmetijstvo, IT in odprtokodna programska oprema ter alternativni viri energije. Projekt bo povečal ozaveščenost vpliva in vloge socialnih inovacij in podjetništva pri odpravljanju brezposelnosti mladih.

SOCIALNEET – informativni list

eNEET Rural: Spodbujanje podjetništva in izboljšanje kvalifikacij populacije NEET, ki živi na podeželju

1,5 milijona EUR | 7 partnerjev | 36 mesecev (​01. 10. 2018 – 30. 09. 2021)

Projekt eNEET Rural se osredotoča na inovativnost in uporabo tehnologij v kmetijstvu, z namenom oblikovanja zbirke orodij, namenjenih mladim, ki niso več v izobraževalnem sistemu in ne delajo ali se usposabljajo za delo (NEET-i). Zbirka orodij vključuje usposabljanja na spletu in kraju samem, mladinsko tekmovanje, izmenjavo osebja in storitve mentoriranja. Posebej so osredotočeni na dve podskupini: tiste, ki imajo srednješolsko izobrazbo in imajo koristi od podjetniškega usposabljanja, ki jim olajšuje ustanavljanje podjetij. Tiste brez diplome, ki so deležni usposabljanja za mehke veščine, ki jih bo pripravilo na udeležbo na zaposlitvenih razgovorih.

eNEET Rural – informativni list

Individualna napotitev in podpora NEET-om preko  izobraževalne mladinske tehnološke platforme

1,2 milijona EUR | 6 partnerjev | 36 mesecev (1. 9. 2018 – 31. 8. 2021)

Projektni partnerji izboljšujejo svetovalne kompetence v svojih državah s kombiniranjem dvostopenjskega modela, ki ga sestavljata norveška Maturing Model (MM) in Individual Placement and Support (IPS). V kombinaciji z Education Youth Technology Platform (EYTP) mladi prejmejo podporo pri poklicnem izobraževanjem ali stalni zaposlitvi. MM sestavljajo posamezna obdobja usposabljanja, ki so namenjena motivaciji in pripravi na bolj formalno svetovalno delo z uporabo sistematičnega IPS modela.

IPS4NEETs – informativni list

Družbeni inovatorji

1,1 milijona EUR | 4 partnerji | 46 mesecev

Partnerji v projektu Družbeni inovatorji se osredotočajo na nevladni sektor kot privlačno in učno okolje za mlade. V nevladnih organizacijah mladi nabirajo delovne izkušnje in se vključujejo v nekatere najpomembnejše pobude in programe, ki se danes v Evropi spopadajo s socialnimi izzivi. Udeleženci so podprti pri ustvarjanju lastnih delovnih mest v socialnem sektorju, kjer je njihovo izobraževanje bistveno za nadaljnji razvoj.

Družbeni inovatorji – informativni list

Smer: Zaposlitev

1,9 milijona EUR nepovratnih sredstev | 7 partnerjev | 42 mesecev

Projekt bo z združevanjem partnerjev iz različnih sektorjev (nevladnih organizacij, univerz, podjetij) iz sodelujočih držav, ustvaril in testiral izobraževalni model s eksperimentalnim in inovativnim učnim načrtom, vzpostavil model mobilne učilnice za usposabljanje svetovalcev na regionalni ravni in uporabil ocenjevalna orodja, ki bodo prikazala vpliv metodologije na udeležence kot na njihovo ožje okolje (razširjena družina, vrstniki, …) in na delodajalce.

Smer: Zaposlitev – informativni list

 

Vabljeni k spremljanju spletne strani Sklada za zaposlovanje mladih, upravljavca sklada Ecorys Polska, ali Norveškega in EGP finančnega mehanizma za več informacij.

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za zaposlovanje mladih naslovite na upravljavca sklada Ecorys Polska: eeagrants@ecorys.com

Skip to content