Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razpis programa Socialni dialog – dostojno delo

Innovation Norway, upravljavec programa Socialni dialog – dostojno delo, je tudi za Slovenijo objavila javni razpis za zbiranje predlogov projektov v vrednosti 172.660 EUR. Rok za prijavo je 7. februar 2019, do 13:00. Razpis je dostopen na uradni spletni strani programa Socialni dialog – dostojno delo.

Cilj programa “Socialni dialog – dostojno delo” je okrepljeno tristransko sodelovanje med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanjem dostojnega dela. Program bo podprl socialni dialog in prispeval k temu, da bodo države upravičenke boljše usposobljene za reševanje izzivov ob visoki brezposelnosti ter da se vzpostavijo primerne delovne prakse in izboljša uveljavljanje zakonodaje in politik o dostojnem delu in socialnem dialogu. Program bo tudi poskušal spodbuditi in razviti dolgoročno sodelovanje med Norveško in državami upravičenkami.

S programom Socialni dialog – dostojno delo se bo v Sloveniji skušalo doseči dva rezultata:

  1. Izboljšani socialni dialog in sodelovanje – poudarek je na krepitvi zmogljivosti socialnih partnerjev za sodelovanje v tristranskem in dvostranskem socialnem dialogu s prenosom najboljših praks in usposabljanja. Projekti za krepitev zmogljivosti lahko segajo od zelo neposrednih ukrepov, npr. vzpostavijo strukture za socialni dialog in podpirajo sklenitev kolektivnih pogodb, do bolj posrednih ukrepov, kot je ustvarjanje okolju prijaznega socialnega dialoga, npr. za razpravo o neprijavljenem delu in socialnem dampingu. Projekti se lahko osredotočajo tudi na povečanje zmogljivosti socialnih partnerjev na nacionalni ravni za sodelovanje v socialnem dialogu na ravni EU in seznanjanje akterjev z zakonodajo EU in vpliv, ki ga ima na njihovo delo.
  2. Okrepljeno izvajanje agende za dostojno delo (pravični in dostojni delovni pogoji) – poudarek je na financiranju projektov na nacionalni in sektorski ravni s ciljem uporabe dvostranskega in tristranskega dialoga pri izvajanju agende za dostojno delo in ozaveščanja o koristi dostojnega dela, npr. ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, enakost spolov in nediskriminacija, odnos do zdravja in varnosti, poznavanje pravic in obveznosti ter boj proti neprijavljenemu delu in socialnemu dampingu (kriminal, povezan z delom). Program bo podpiral dejavnosti ozaveščanja in usposabljanja o temah dostojnega dela, ki se nanašajo na npr. osebje socialnega partnerja, službe za zdravje in varnost pri delu ter inšpektorje za delo. Poleg tega bo podprto sodelovanje med javnimi organi v državah upravičenkah in na Norveškem, zlasti med organi za nadzor dela.

Sredstva za financiranje projektov znašajo 172.660 EUR, za vsakega od rezultatov je namenjenih po 86.330 EUR. Najnižji znesek nepovratnih sredstev znaša 20.000 EUR in najvišji 86.330 EUR, pri čemer je najvišja stopnja nepovratnih sredstev lahko do 90%.

Vse ostale informacije (o upravičenih prijaviteljih, partnerjih, razpisna dokumentacija, …) so na voljo na uradni spletni strani programa Socialni dialog – dostojno delo.

Spletno prijavo v angleškem jeziku je potrebno oddati upravljavcu programa Socialni dialog – dostojno delo, Innovation Norway, do 7. februarja 2019, do 13:00.

Na voljo so tudi sredstva za povrnitev potnih stroškov pri vzpostavitvi bilateralnih partnerstev med upravičenimi subjekti iz Slovenije in Norveške z namenom priprave skupnih projektnih vlog za financiranje v okviru programa Socialno dialog – dostojno delo. Za več informacij poglejte razpis, objavljen na uradni spletni strani programa Socialni dialog – dostojno delo.

 

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom in programom Socialni dialog – dostojno delo je potrebno nasloviti na uradni e-poštni naslov programa:

decentwork@innovationnorway.no

Skip to content