Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekt LJUBA, ljudje za barje na Ljubljanskem barju

V februarju so projektni partnerji Zavod RS za varstvo narave, Krajinski park Ljubljansko barje, KGZS Zavod Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na območju Ljubljanskega barja začeli izvajati projekt »LJUBA, Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju«. Projekt je sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma EGP in bo pripomogel k ustavitvi upadanja biotske raznovrstnosti in izboljšanju skladnosti z okoljsko zakonodajo ter ohranitvi kulturne in naravne dediščine za prihodnje generacije. Projekt LJUBA bo potekal do konca aprila 2016, njegova celotna vrednost znaša 554.274,20 EUR, od katerih je 94,9 % sofinanciranih s strani EGP.

Ljubljansko barje je eno od biotsko najpestrejših in najpomembnejših  območij v Sloveniji. Skozi tisočletja je prisotnost človeka izoblikovala krajino in soustvarila pogoje za življenje številnih redkih, ogroženih in zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst. V zadnjih desetletjih pa se je stanje naglo poslabšalo, predvsem zaradi sprememb v kmetijski rabi. Danes je stanje številnih vrst in njihovih habitatov na Ljubljanskem barju v slabem ali celo kritičnem stanju. S projektom LJUBA želijo prispevati k izboljšanju stanja treh kvalifikacijskih habitatnih tipov (mokrotni travniki z modro stožko, vlažni mezotrofni travniki z lisičjim repom in zdravilno strašnico, nizko barje) in štirih kvalifikacijskih vrst (Loeselova  grezovka, barjanski okarček, strašničin mravljiščar, travniški postavnež) na območju Ljubljanskega barja. Javnosti bodo predstavili pomembno in odgovorno vlogo kmetijstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju ter poskušali čim več nosilcev kmetijskih gospodarstev usmeriti k naravi prijaznim kmetijskim praksam, tudi s pomočjo izboljšanega sodelovanja med kmetijsko in naravovarstveno stroko na tem območju. Na izbranih zemljiščih bodo testirali različne metode odstranjevanja invazivne tujerodne zlate rozge ter skupaj s prostovoljci odstranili lesno zarast v dolini Strajanovega brega, ki je še zadnji ostanek nizkega barja na Ljubljanskem barju. V okviru projekta so v februarju in marca že organizirali več izobraževanj za upravljavce kmetijskih površin, srečanja in individualne pogovore pa načrtujejo tudi za prihodnje mesece. Vsi lastniki in zakupniki kmetijskih zemljišč na Ljubljanskem barju, ki si želijo sodelovati v projektu ali pa izvedeti več o naravi prijaznih kmetijskih praksah se lahko oglasijo v prostorih Krajinskega parka Ljubljansko barje ali na enotah Kmetijsko svetovalne službe, ki pokrivajo območje Ljubljanskega barja.

Več o projektu

Skip to content